RMK alustas ammendatud põlevkivikarjääride metsastamist 25.04

RMK alustas uue metsa rajamisega kolmes ammendatud põlevkivikarjääris Ida-Virumaal. Aidu, Vanaküla ja Narva karjäärides on sellel kevadel plaanis rajada uus mets 103 hektaril. Tööde tellijaks ja finantseerijaks on Eesti Energia Kaevandused AS.

Metsastamiseks kasutatakse raskes kasvukohas kõige sobivamate puuliikide - hariliku männi ja arukase seemikuid. Ligikaudu 10 hektarit on kavas uuendada hariliku männi mehhaniseeritud külviga. Karjääride metsastamist korraldavad RMK töötajad ning teostavad RMK töövõtjad. "Kuna tööd tuleb teostada lühikese ajaperioodi jooksul, sobivate pinnase niiskustingimuste olemasolul, siis on töid korraga teostamas 150-200 inimest,“ selgitas RMK Kirde regiooni metsakasvatusjuht Ilmar Paal.

RMK töö ammendatud põlevkivikarjääride metsastamisel on kestnud alates organisatsiooni loomisest, aastate jooksul on varieerunud vaid istutusmahud. 2010. aasta sügisel korraldas Eesti Energia Kaevandused AS töövõtja leidmiseks avatud vähempakkumise, mille võitja RMK-ga sõlmiti karjäärialade uuendamise töövõtuleping 2011.-2012. aastaks.

RMK-le on esitanud taotluse ammendatud põlevkivikarjääride metsastamiseks ka teine Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamisega tegelev ettevõte - Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. Möödunud aastal rajas RMK selle ettevõtte ammendatud karjääris 12 hektarit uut metsa. Läbirääkimised käivad praegu 32 hektarilise Põhja-Kiviõli ammendatud karjääri metsastamiseks veel käesoleval kevadel.

Ammendatud karjääride metsastamisega alustati Eestis möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel ning praeguseks on ammendatud kaevandusalasid taastatud enam kui 10 000 hektaril. Rekultiveeritud alad on teadlaste tähelepanu ja jälgimise all ning mitmete teaduslike tööde allikaks. Tulenevalt vanusest on hulk endisi metsakultuure jõudnud tagasi metsamajanduslikku kasutusse, piirkonnas kasvab jõudsalt harvendusraiete maht.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ilmar Paal
RMK Kirde regiooni metsakasvatusjuht
Tel: 676 7512, 504 5512
ilmar.paal@rmk.ee