RMK sai järgnevaks viieks aastaks rahvusvahelise säästva metsanduse sertifikaadi 08.02

Säästvat metsamajandust edendav mittetulundusühing Forest Stewardship Council (FSC) pikendas järgmiseks viieks aastaks Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) omistatud rahvusvahelist metsasertifikaati.

RMK on FSC sertifikaadile vastavalt riigimetsa majandanud juba viimased kümme aastat. “Tegemist on säästliku, kõiki sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte arvestava metsamajandamise kvaliteedimärgiga,” selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ning lisas, et sertifitseeritud metsast saadud puit ja sellest valmistatud tooted on säästvat majandamist hindavatel Euroopa turgudel konkurentsivõimelisemad.

Aigar Kallase sõnul hindavad ostjad tänapäeval üha enam tarnijaid, kes oma metsa jätkusuutlikult majandavad. “Kogu maailm liigub kindlalt säästliku ja ökoloogilist jalajälge vähendava eluviisi suunas ning inimesi huvitab varasemast rohkem nii puidu kui sellest valmistatud toodete – olgu selleks siis tavaline paber või puitmaja – päritolu,” selgitas Kallas.

Rahvusvaheline sertifitseerimisega tegelev mittetulundusühing Forest Stewardship Council on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast. RMK-l on FSC sertifikaat alates 1. veebruarist 2002. 2011. aastal läbiviidud resertifitseerimise tulemusena pikendati RMK FSC sertifikaadi kehtivust 31. jaanuarini 2017.

RMK juhtimissüsteem on tunnistatud ISO keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise standarditele vastavaks ja lisaks on RMK-le omistatud teinegi rahvusvaheline jätkusuutlikku majandamist kinnitav PEFC metsasertifikaat.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMKmajandab 38% Eesti metsadest.
 
Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist
Telefon 676 7728, 5691 8728
E-Post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee