Koolid saavad looduses liikumise käsiraamatud 12.11

Täna andis RMK peadirektor Andres Onemar haridusminister Tõnis Lukasele Rõngu keskkoolis üle rohkem kui 14 000 looduses liikumise käsiraamatut “Ränduri aabits”, mis jõuavad selle nädala jooksul RMK töötajate abiga kõikidesse Eesti alg- ja põhikoolidesse, gümnaasiumidesse ning kutsekoolidesse.

“Looduse tundmaõppimist, keskkonnaharidust tuleb pidada ülioluliseks, sest igal inimesel on vaja õppida, mõistmaks loodust, ühiskonda ja kultuuri ning nendevahelisi seoseid. Selle käsiraamatuga tahame juhtida koolilapsi avastustele, uutele teadmistele, austusele ja hoolele looduse ja keskkonna suhtes,” ütles Andres Onemar.

“Riikliku õppekava järgi on üldhariduskoolides neli läbivat teemat, millest kahte – keskkond ja säästev areng, turvalisus – kõnesolev raamat käsitleb,” sõnas Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavade osakonna peaekspert Imbi Henno.

“Ränduri aabitsa” saavad kõik Eesti üldhariduslikud päevakoolid ning kutsekoolid, sealhulgas saab 96 kooli venekeelsed trükised. Iga kool saab 15 kuni 25 käsiraamatut. Koolidele kingitava “Ränduri aabitsa” koguse maksumus on ligi 140 000 krooni, millest 20 000 krooni tasub Haridusministeerium ning ülejäänu RMK. “Ränduri aabitsat” on võimalik kasutada koolides lisamaterjalina ning selle on heaks kiitnud Haridusministeeriumi loodusõpetuse ja geograafia ainenõukogud.

“Ränduri aabits” kirjeldab ja selgitab Eestis välja kujunenud igaüheõiguse põhimõtetest ja tavadest tulenevaid käitumisreegleid, mis määravad kindlaks igaühe õigused ja kohustused looduses viibimisel, loodusandide korjamisel, looduslike materjalide kasutamisel ning kogumisel. Trükise autor ja koostaja on Juhan Aare.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaühe­õigusega seotud metsakasutus. Puhkealade rajamise ning loodusõppemajade ja Sagadi looduskooli tegevuse abil kujundab RMK jätkusuutlikku mõtteviisi ja püüab tagada säästlikku rekreatiivset metsakasutust ning looduskaunite maastike säilimist tulevastele põlvkondadele.

Lisainformatsioon:
Andres Onemar
RMK peadirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 44 331

Imbi Henno
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
õppekavade osakonna peaekspert
Telefon 051 75 547