RMK teenis eelmisel aastal 166 miljonit krooni metsatulu 22.01

RMK teenis 2001. aastal riigieelarvesse 166 miljonit krooni metsatulu, mis on 111% eelarves planeeritust. Auditeerimata andmetel oli RMK eelmise aasta kasum 70 miljonit krooni.

Eelmisel aastal müüs RMK 2,6 miljonit tihumeetrit (tm) kasvavat metsa ja puitu, teenides sellega 847 miljonit krooni. Lisaks teenis RMK 71,5 miljonit krooni puhke- ja jahimajandusest, istutusmaterjali müügist, finants- ja transpordituluna ning mittevajaliku vara müügist. Kokku moodustavad RMK 2001. aasta tulud 918,5 miljonit krooni, mis on 103% planeeritust.

Müüdud puidust müüs RMK 2 miljonit tm ümarmaterjalina 748 miljoni krooni eest ning 0,6 miljonit tm kasvava metsana 99 miljoni krooni eest. Ümarpuidu keskmine hind oli 373 krooni tm ning kasvava metsa raieõiguse keskmine hind 178 krooni tm. Kasvavast metsast 75% müüdi uuendusraieteks ja 25% hooldusraieteks.

Investeeringuteks suunas RMK eelmisel aastal 91 miljonit krooni. Investeeringuid tehti hoonetesse, metsateedesse ja kuivendussüsteemidesse, infotehnoloogiasse, metsakasvatustehnikasse, transpordivahenditesse, konteinertaimla rajamisse, bürootehnikasse ning igaüheõiguse objektide rajamiseks.

2001. aasta olid riigimetsas metsamaterjali ülestöötamise ja turustamise kulud 241 miljonit krooni. Puidu transpordiks kulutas RMK 36 miljonit ning puhke- ja jahimajanduse korraldamiseks 16 miljonit krooni. Metsamajanduslike tööde organiseerimiseks kulus 65 ning metsateede ja kuivendussüsteemide hooldamiseks 23,5 miljonit krooni. Metsauuenduse kulud olid üle 39 miljoni krooni ning metsavalveks ja kaitseks kulus 7,8 miljonit. Keskkonnakaitseks kasutas RMK 8,8 miljonit krooni. RMK halduskulud olid 2001. aastal 124,8 miljonit krooni.

Maamaksu tasus RMK kui üle miljoni hektari riigimetsamaa majandaja eelmisel aastal 52,5 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Kaupo Kirikall
RMK finantsdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 50 379
E-post kaupo.kirikall@rmk.ee
www.rmk.ee