RMK nõukogu kinnitas 2003. aasta eelarve 20.01

16. jaanuaril kogunenud RMK nõukogu kiitis heaks RMK 2002. aasta eelarve täitmise aruande, kinnitas 2003. aasta eelarve ning tegevussuunad.

Vastavalt 2003. aasta eelarveprojektile on RMK kavandatavad tulud 880 miljonit krooni. Riigieelarvesse kannab RMK sel aastal 157 miljonit krooni metsatulu, mis on 12 miljonit krooni vähem kui möödunud aastal. RMK käesoleva aasta eelarve kavandamisel on arvestatud aastase arvestuslangi vähenemisega 150 000 tihumeetri võrra.

"Seoses keskkonnakaitseliste piirangute suurenemisega vähenevad paratamatult ka raiemahud ning seeläbi omakorda ka riigitulud," ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar. "Seetõttu on RMK-l vaja rohkem tähelepanu pöörata mittepuiduliste toodete ja teenuste arendamisele nagu riigimetsamaaga ning oskusteabega seotud teenuste pakkumine."

RMK nõukogu poolt heaks kiidetud tegevussuundade järgi kohustub RMK 2003. aasta jooksul valmistama ette jätkuvalt riigi omandis olevate metsamaade inventeerimise ning juurutama jooksva metsaressursi arvestuse. RMK eesmärk on säilitada igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumisel tänaseks välja kujunenud finantseerimise maht ning suurendada loodusharidusega seonduvate teenuste pakkumist.

RMK tasus 2002. aastal riigieelarvesse 169 miljonit krooni metsatulu maksu, mis oli 10% rohkem kui kinnitatud eelarves. Auditeerimata andmetel olid RMK tulud kokku möödunud aastal 944 miljonit krooni, mis oli 10% enam kui eelarves planeeritud. RMK tulude suurenemine möödunud aastal tulenes peamiselt metsamaterjali ja kasvava metsa müügi tulude kasvust.

RMK nõukogus on 9 liiget: Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, Rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, Majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nõukogu esimees Mati Polli, Riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPMÜ metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011