Euroopa riigimetsade majandajad osalevad ELi taastuvenergiaaruteludes 26.03

Märtsi keskel toimus Euroopa Riigimetsade Assotsiatsiooni II üldkogu. Kogunemise põhiteema oli ELi taastuvenergiapoliitika.

EUSTAFORi vastvalitud eesistuja Pierre-Oliver Drege’i (Prantsusmaa) sõnul keskendub assotsiatsioon oma tegevuses praegu bioenergiale, biomassi kasutamisele ja metsanduse kaasamisele emissiooniga (heitmetega) kauplemise kavva. Pierre-Oliver Drege ütles: “Me usume, et metsandussektori potentsiaali bioenergia tootmisel ei ole täielikult ära kasutatud ning seepärast peaksime selles valdkonnas edendama aktiivselt võrgustike loomist, teadustööd ja infovahetust.”  EUSTAFORi ase-eesistuja Georg Erlacher (Austria) lisas: “Puidu kasutamine ei ole ainult erametsaomanike küsimus ning me kutsume kõiki metsaomanikke, valitsusi ja metsatööstust tegema laiemalt koostööd.”

”Oleks teiste liikmesriikide suhtes aus, kui ka Eesti vaataks üle oma metsakasutusega seonduva poliitka,” kommenteeris EUSTAFORi tegevdirektor Erik Kosenkranius teemat Eesti kontekstist. ”Samal ajal, kui teised riigid püüavad leida täiendavaid võimalusi Euroopa energiaturvalisuse suurendamiseks, vähendada fossiilsete kütuste kasutamisest tulenevat keskkonnamõju ning selleks oma puidutootmist suurendada, on Eesti takerdunud vanadesse metsapoliitilistesse mõttestampidesse ning rahuldab oma energiavajadust põlevkivi põletamisega. Viimaste aastate vähenev raiemaht ja sellega paratamatult kaasnev töökohtade vähenemine on meie samaaegse püüdega EList oma maaelu arengu edendamiseks raha saada vastuolus.”

Euroopa Riigimetsade Assotsiatsiooni EUSTAFOR liikmed on Euroopa riigimetsi majandavad organisatsioonid, kes vastutavad rohkem kui 45 miljoni hektari üldkasutuses oleva metsamaa jätkusuutliku majandamise eest, kogudes igal aastal ca  110 miljonit kuupmeetrit puitu ning andes tööd rohkem kui 111 300 inimesele. EUSTAFORil on praegu 25 liiget.

”Oli huvitav jälgida, kuidas paljudes riikides on süvenenud riigimetsa majandava organisatsiooni ja erametsaomanike koostöö,” leidis üldkogul osalenud RMK arendusdirektor Andres Onemar. ”Mitmed riigimetsa majandajad on eraomanikele abiks puidu varumisel, turustamisel ja logistika korraldamisel, et tuua eraomandis olev majandusmetsade puit käibesse. Paljudes riikides on analoogselt Eestiga kuni 60% erametsadest kasutusest väljas, kuna omanikel puudub majanduslik huvi oma metsa majandada. See on aga vastuolus EL eesmärgiga suurendada taastuvatel ressurssidel põhinevat energiatootmist. Erametsaomanike konsulteerimine ja nende metsade majandusse toomine on üks metsapoliitika olulisemaid keskkonnaeesmärke ka Eestis. Lisaks on paljud riigimetsade majandajad osalised raiejäätmete kasutamist käsitlevates projektides ja osalevad oma ressursside ja investeeringutega tootmise arendamises.”

Käesoleva aasta algusest alates asub EUSTAFORi kontor vastavatud Euroopa Metsandusmajas: samasse hoonesse kolisid jaanuaris ka Euroopa Erametsaomanike Ühendus, Euroopa Metsauuringute Instituut ja Euroopa Metsandusettevõtjate Võrgustik koos Metsandussektori Tehnoloogiaplatvormiga.


Lisainfo:

EUSTAFOR
Erik Kosenkranius, tegevdirektor
Telefon: +3249570 4559
E-post: info@eustafor.eu