Koosolek aiandusühistu „Kajakas“ elanikega

15. september 2019

Koosolekul arutati aiandusühistu „Kajakas“ ümbrusesse planeeritud raieid, mis on tingitud vajadusest likvideerida ohtlikud puud.

Aiandusühistuga piirnevad metsad tulid RMK haldusesse mõned aastad tagasi ning RMK ei ole sealset metsa varem majandanud. 2018. aasta augusti lõpus saabus RMK-le teade AÜ Kajakas ümbruses kasvavatest ohtlikest puudest. Olukorraga tutvudes selgus, et ohtlikud puud asuvad kogu aiandusühistu kagu- ja kirdeserval. Ühtlasi selgus, et aiandusühistu kaguserval on mitmeid illegaalseid rajatisi ja prahti ning seal on teostatud omavolilist raiet. AÜ kirdeserval on traataed kinnitatud otse kasvavate puude (kased) külge. Piirkonnas on hulgaliselt tormimurdu. Kõiki asjaolusid arvesse võttes tegi RMK ettepaneku raiuda ohtlikud puud kahe lageraie korras ning nende vahele jääv aiaäärne ohtlike puude ala ühistu kirdeservas sanitaarraie korras.

Koosolekul otsustati:
  • Riigimetsast koristada praht ja likvideerida illegaalsed rajatised hiljemalt 30. novembriks 2019. RMK ei vastuta likvideerimata rajatiste vigastamise eest raie käigus.
  • Raied teostatakse 2020. aasta talvel külmunud pinnasega. Kahe lageraielangi ja sanitaarraie raiumise aeg teatatakse umbes kuu aega ette AÜ esinaisele Svetlana Nikitinale.
  • Pärast raie aja teatamist eemaldab AÜ oma kirdepiirilt puude külge löödud aiavõrgu kuu aja jooksul oma jõududega.
  • Säilikpuudena jätta kasvama eelistatult puistu koosseisus olevad üksikud männid. Säilikpuud peavad jääma AÜ aiast vähemalt puu kõrguse kaugusele.
  • Raietööde ja maapinna mineraliseerimise käigus säilitada jalgrada NA308 er 9 kaguservas. Jalgrajale ei tohi raietööde käigus jääda oksi.
  • Oksi ja raiejäätmeid ei jäeta teeradadele ja AÜ aiale lähemale kui 10 m.
  • Tekkinud roopad tasandatakse pärast tööde lõppu kohe kui ilm seda võimaldab.
  • Puit veetakse laoplatsilt ära peale raietööde lõppu üldjuhul 1 kuu jooksul.
  • Metsaveoautode liikumise skeem ja AÜ teede kasutamine lepitakse teeomanikega täiendavalt kokku enne tööde alustamist. Võimalikud teede kahjustused likvideeritaks esimesel võimalusel peale tööde lõppu.
  • Raiutud langid metsastatakse 2020 aasta kevadel.

2020 aastal on RMK-l plaanis alustatada AÜ ümbruse metsamassiivi maaparandus- süsteemi renoveerimise projekteerimisega. Reaalsete töödeni jõutakse 2022 – 2023 aastal.

Lisainfo: RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee