Alatskivi aleviku kaasamiskoosolek 

10. aprill 2019  

Koosolekul tutvustati 2019. aastal Alatskivi aleviku riigimetsas kavandatavaid töid kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH).

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid KAH aladel. RMK on kavandanud Peipsiääre vallas Alatskivi alevikuga piirnevas riigimetsas 2019. aastal teostada metsamajanduslikud tööd vastavalt plaanile:


RMK varumisjuht Tanel Täheste ja praaker Lembit Uibo tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja kavandatavaid tööde teostamise aegu ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele. Koos kogukonnaga vaadati ühiselt üle RMK poolt kavandatud tööd.

RMK metsakasvatuse tööjuht Tiiu Gellert tutvustas metsauuenduse raiejärgset kavandamist. 

Koosolekul otsustati:

  • tööd teostatakse vastavalt kavandatule. Kvartali AK069 eraldisel 13 hindab metsakorraldaja 2019. aasta I poolaastal kaitsealuseid väärtusi, kui selle käigus tuvastatakse alal vääriselupaik, siis eraldisel lageraiet ei tehta.
  • raied on kavandatud 2019. aasta II poolaastasse. Raietööde alustamisest teavitatakse osapooli e-kirjaga.
  • tööde teostamisel arvestatakse KAH alade majandamise tüüptingimustega.
  • uuendusraielankidel märgistatakse säilikpuud koos huvitatud osapoolega.
  • raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt. Uuendusraielankidel koondatakse raiejäätmed ja veetakse metsast välja. 
  • lageraielangid uuendatakse metsakasvukohale sobiva puuliigiga.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee