Antsla linna puhkemetsa kaasamiskoosolek

27. veebruar 2019

Koosolekul tutvustati Antsla linnaga piirneva riigimetsa raieid 2019. aastal. Koosolekul osales 19 inimest - esindatud oli Antsla vallavolikogu ja vallavalitsus, Hauka veloklubi ja kohalik elanikkond.

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit. Võrumaal on riigimetsamaa kogupindala 55 264 ha, millest 33 424 ha on majandatavat metsa. Range kaitse all on Võrumaa riigimetsamaast ligikaudu 25% ja lisaks looduskaitseliste piirangutega 5%.

Antsla vallas Taberlaane külas Antsla linnaga piirnev riigimets (57 ha), mida kohalikud elanikud kutsuvad Kasumetsaks, on määratud kõrgendatud avaliku huviga alaks ja alates 2012. aastast määratud puhkemetsaks.

55% piirkonna metsadest on kõrges vanuses - 14 ha kuusikuid on vanusega kuni 147 aastat ja 17,4 ha männikuid vanusega kuni 167 aastat. Piirkonna metsa kahjustas oluliselt 2016. aasta juulitorm, mille tagajärjel metsamassiivi läänepoolses osas hukkus 5,21 ha vana metsa. Tänaseks on metsaosa uuendatud männi istutuse teel.

2011. aastal on sõlmitud Antsla vallaga rendileping Kasumetsa terviseraja rajamiseks ja kasutamiseks. 2015. aastal ehitati riigimetsa Antsla-Kobela kergliiklustee ning 2018. aastal sõlmiti leping terviseraja laiendamiseks.

Vastavalt valla soovile plaanib RMK teostada raja laienduseks vajalikud raietööd ja rajaga piirneval alal teha sanitaarraie kuivanud puude eemaldamiseks. Kahel metsaeraldisel (er 17 - 0,27 ha ja er 19 - 0,6 ha) teostatakse lageraie metsa halva sanitaarset seisundi tõttu.

2011. aastal 2,2 ha toimunud turberaia alal on mets tänaseks uuenenud männi ja kuusega. Metsauuenduse kasvutingimuste parandamiseks on antud eraldisel plaanis sanitaarraie korras eemaldada üksikpuude rinne, et luua sobilikud valgustingimused noore metsapõlve kasvuks. Kasvama jäetakse 60 säilikpuud, arvestades metsakasvatuslikke tingimusi ja kohalike elanike soove.

Planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat tutvustas RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kivioja.

Koosolekul otsustati:
  • raied teostada planeeritud mahus ajavahemikul 11. märts kuni 29. märts 2019. Lageraiealadel kogutakse raiejäätmed kokku ja raielangid uuendatakse 2020. aasta kevadel kuuse istutuse teel.
  • raietöid tehakse päevasel ajal kell 7:00 – 18:00, ohutuse tagamiseks paigaldatakse märgid „RMK raietööd“.
  • raietööde käigus peab säilima terviseraja seisund praegusel kujul ja tööde lõppedes vaadatakse see vajadusel üle.
  • turberaie alal säilitatavad puud (kuni 60 säilikpuud) tähistab kohaliku kogukonna esindajana Janek Joab. Raie käigus tuleb säilitada kõik pesakastide ja siltidega tähistatud puud.
  • terviseraja laiendusel kasvavad noored kuused ja üks nulg istutatakse ümber kõrvalolevasse metsa ja selle korraldab vallavalitsus.
  • lageraielangi alale jääva vana karjääri kasutuse otstarbe osas on oodatud valla ja kohalike elanike ettepanekud.
Lisainfo: Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee