Apteekrimäega piirneva riigimetsa majandamise kava koosoleku kokkuvõte


13.01.2021

Koosoleku alguses lepiti kokku, et esmalt kuulatakse metsaülema tutvustus metsaseisundist ja kavandatud plaanidest, misjärel saab esitada küsimusi ja teha ettepanekuid kava muutmiseks. Seejuures ettepanekuid oodatakse ka kirjalikult kuni 15. veebruarini 2021 aadressile valgamaa@rmk.ee.

Risto Sepp tegi ülevaate Apteekrimäe KAH-ala valiku, majandamise kava ja 2021. aasta raiete kohta.

KAH-ala kokku 109,9 hektarit (ha), millest 70,1% asub looduskaitse rangeimas vööndis (Otepää looduspark), kus mitte mingisugust metsa majandamist ei toimu.
26,l% KAH-alast on majandatav mets, kus metsa kasvatamine ja uuendamine toimub arvestades seaduseid ja säästva metsamajandamise sertifikaate. Metsa majandamisel arvestame planeeringutega ning võimalusel ka kohaliku kogukonna huvidega.

1. KAH-ala valik
RMK valis KAH-ala lähtudes üldplaneeringust, tiheasustuse piirnemisest, rekreatiivsuse huvist, kohaliku kogukonna ja/või elanike jaoks olulistest kohtadest

Joonis 1. Apteekrimäe KAH-ala.


2. Apteekrimäe KAH riigimetsa majandamise kava aastateks 2021-2031 (edaspidi kava)

Risto Sepp tutvustas kava, mis avalikustati eelnevalt RMK kodulehel ja otseviide kodulehel asuvale kavale sisaldus ka koosoleku kutses.
Uuenduse aeg on käes ca 11 hektari suurusel metsaalal, millest uuendusraieks oleme kavas valinud 6,5 ha. 10 aasta kavas on valitud ca 60% kogu uuendusraie potentsiaalsest pindalast.Tabel 1. 10 aasta jooksul tehtavad raied


Metsaülem tutvustas Küülikufarmi tee uuendamise plaane.

 
3. Tööd 2021. aastal

RMK tutvustab kohalikule kogukonnale raietele eelneva I poolaasta raied 1. detsembriks ja II poolaasta raied hiljemalt 1. juuniks, sanitaarraie (SR) teostatakse lähtudes metsa seisundist.

Joonis 3. Raied 2021. aastal (SR – sanitaarraie, UR – uuendusraie).

Tabel 2. 2021. aasta raiete plaan

Sanitaarraied (SR) on plaanis teha märtsikuus. Uuendusraie lageraiena on plaanis teha septembris-oktoobris.


Kohapealne arutelu, ettepanekud ja tõstatatud küsimused

1. Oliver Loode: räägib püsimetsa majandamise vajadusest ja küsib, kas lageraie on metsamajandamisel ainuke ja kõige tulemuslikum võte.
2. Ants Orasson: räägib Otepää looduspargi matka- ja spordi radade seisukorrast ja küsib kas rajad tehakse korda? Kas raiutakse surnud, ohtliku ja murdunud puud ka sihtkaitsevööndis?
3. Arne Ader: tutvustab oma eluluga ja Pühajärve metsade ajalugu, ettepanek majandada kogu ala püsimetsana ja välistada lageraie. Ettepanek teha kogu Apteekrimäe mets kodumetsaks, kus noort metsa ei istutata.
4. Raivo Kiisler: räägib pikalt metsanduse ajaloost ja oma isa Roul Kiisleri tööst metsaülemana. Suhtub kriitiliselt riigimetsas senini tehtusse, teeb ettepaneku lageraiet mitte teha ja küsib, kas RMK viib kodanike ettepanekud 10 aasta metsamajandamise kavasse?
5. Silver Hage: tutvustab KAH Häädemeeste koosolekul osalemise kogemust, teeb ettepaneku tellida RMK majandamiskavale eksperthinnang ja selle põhjal edasi arutada ning otsustada.
6. Arne Ader: täiendab eelnevat ettepanekut, eksperdiks peab olema kogukond ise.
7. Jaanus Barkala: lageraiet Apteekrimäel vald ei soovi, vallavanem ootab ettepanekuid kogukonnalt, mille pinnalt ta teeb otsuse.
8. Lembit Üksik: küsib, kas kogukond peab raiete peatamiseks tegema ühisavalduse?
9. Moonika Preede: tutvustab pikalt oma elulugu ja tegevust ning tööd Otepää looduspargis. Looduskaitse poliitika on alla käinud, varem oli kõik see parem. Küsib, kas looduskaitse ehitatakse uuesti ülesse? Arvab, sihtkaitsevööndit ei tohi Otepää looduspargis olla.
10. Lembit Üksik: esitab küsimuse, miks tehakse majade vahetus läheduses lageraiet?
11. Valdur Sepp: teeb ettepaneku anda kogu Apteekrimäe mets üle Otepää vallale.
12. Kristjan Rebane: lageraiet ei tohi teha, kuna ala on üldplaneeringu järgi parkmetsa ala. Küsib, kas tutvustatavatele raietele on juba vormistatud metsateatis?
13. Arne Ader: küsib, kas ettepanekud on protokolli lahutamatu osa ja kas osalejate ettepanekud lisatakse koosoleku protokollile?
14. Raivo Kiisler: küsib, kes on olnud need eksperdid, kes on teinud Otepää looduspargist sihtkaitsevööndi?
15. Heiki Palm: küsib, kas kogukonna ettepanekud on RMK-le ülimuslikud?
16. Oliver Loode: küsib, milline on Risto Sepa isiklik arvamus/järeldus täna toimunud koosolekust. Samuti küsib, kas osalejad on nõus ettepanekuga lageraie keelata. Kas osalejad on nõus RMK kinnistu üleandmisega vallale?
Palub rahval hääletada, tõusevad mõned käed, aga hääli ei loeta.
17. Risto Sepp: kordab ettepanekut kõigile osalejatele saata oma ettepanekud hiljemalt 15.02.2021.a. RMK Valgamaa metskonda e- kirjana. Risto lõpetab koosoleku.
18. Arne Ader: räägib veel, kritiseerib RMK tegevust ja ütleb, et RMK maine on läinud viimase 15 aasta jooksul alla.
20. Mart Roop: küsib, mis juhtub selle teega, kus me praegu seisame, kas RMK rekonstrueerib tee ja kuidas saab olema tee edaspidine kasutus?
21. Katrin (keeldub avaldamast perekonnanime, täpsustab Katrin Lõuna-Eestist): küsib, kas tehakse peale ettepanekute läbivaatamist uus otsustamise koosolek Teeb ettepaneku koosoleku toimumiseks vallavalitsuse ruumides. Risto vastab, et uus koosolek tuleb.
22. Tõnu Mõistus: üldfilosoofilistel teemadel, toonitab looduslähedase majandamise vajadust, ütleb, et metsa tuleb majandada selliselt, et keegi seda ei märka. Lõpulause, mets on kogu aeg elus.
19. Risto Sepp: lõpetab uuesti koosoleku.

Otsustati:
1. KAH-ala piire mitte muuta
2. Kohalik kogukond teeb hiljemalt 15.02.2021 kirjalikud ettepanekud KAH-ala kava osas e-postile valgamaa@rmk.ee
3. RMK kutsub peale ettepanekute (ka koosolekult tõstatatud teemad) analüüsimist kokku uue koosoleku.
Ettepanekud (kuni 15.01.2021) ja lisainfo:

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee