Apteekrimäe kaasamiskoosolek

Kohtumisel arutleti raiete üle Apteekrimäel ja selle läheduses asuvas riigimetsas (edaspidi KAH-ala ehk kõrgendatud avaliku huviga alal).

1. detsember 2017

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK oma töid korraldab: lähtutakse metsanduse arengukavast aastani 2020, järgitakse säästva metsamajanduse printsiipe ja kriteeriume ning Eesti seadusandlust. Valgamaa metsadest on rangelt kaitstavad 22,7%, majanduspiiranguga 8%, majandusmetsa 69,3%. Eestis tervikuna on kohustus rangelt kaitsta vähemalt 10% metsadest.

 Apteekrimäel on RMK metsamaa Pühajärve teega jagatud kaheks alaks:

  1. Suusahüppemäe poolne ala on Otepää Looduspark ja lisaks planeeritav laane-, salu-, soovikumetsa kaitseala. Sellel alal saab RMK hetkel korrastada vaid olemasolevat matkarada. Matkaraja kulgemine on kujutatud kodulehel http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/otepaa-looduspark/1260. Sellel alal saab planeerida vaid looduskaitselisi töid, kooskõlastades selle Keskkonnaametiga. 
  2. Küülikufarmi tee poolne osa on metsaseaduse mõistes majandusmets, kus RMK rakendab metsa majandamisel nn KAH põhimõtteid. Kogukonna huvid ja soovid arutatakse läbi kaasamiskoosolekul ja võimalusel nendega arvestatakse. 

Harvendus- ja uuendusraie on planeeritud metsaosades, peamiselt kuusemetsas, mille tervislik seisund on vajanud mitmel korral sanitaarraiet, kuid uue metsa saamiseks sellest ei ole piisanud. 

Koosolekul otsustati, et harvendusraiet teostatakse 4,33 hektaril 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses. Uuendusraiet teostatakse kokku 2,76 hektaril 2018. aasta alguses. Uuendusraie lankidelt varutakse raidmeid võimalusel, kui pinnas seda lubab. Uuendusraiel jäetakse säilikpuud: tammed, metsõunapuud jt väärtuslikud lehtpuud ja võimalusel jäetakse kasvama tavapärasest rohkem säilikpuid ja need valitakse võimalusel vanemate puude hulgast. RMK paigaldab raie eelselt Küülikufarmi teele raiest informeeriva infosildi koos raiete skeemiga ning kontaktidega.

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee