Audru kaasamiskoosolek 

26. november 2018

Koosolekul arutati Audru Rebasefarmi ümbruse metsade raieid riigimetsas. Samuti kõrgendatud avaliku huviga metsaeraldisi, nende valiku põhimõtteid ja erisusi nendes tehtavatel raietel.

RMK Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu tegi ülevaate piirkonna riigimetsade seisundist, uuendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtetest, raiejärgsetest metsauuendustöödest ja Audru aleviku ümbrusesse kavandatud raietest 2019. aastal.

Varumisjuht Einart Kask tutvustas kavandatud raieid ja nende teostamise tehnoloogilisi lahendusi. Kvartalil AU314 on planeeritud veebruaris 2019 lageraied eraldistel 1, 11, 13 ja 19. Eraldis 1 on potentsiaalne vääriselupaik, kui leitakse elurikkuse võtmeliike, siis raiet ei toimu ning ala võetakse vääriselupaigana kaitse alla.

Koosolekul osalejad võtsid vestlustest aktiivselt osa ja RMK plaanid teadmiseks. Erilist tähelepanu paluti pöörata Rebasefarmi tee servas toimuvale raiele, et oleks tagatud ohutus. Ajalisi piire raietele ei seatud. Hulgaliselt tekkis küsimusi kõrgendatud huviga alade majandamise kohta. Enamus küsimustele saadi vastused ning lepiti kokku kuidas KAH aladel metsade majandamine toimub.

Lisainfo: RMK Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu, jaan.kagu@rmk.ee