Barclay de Tolly kaasamiskoosolek

23. oktoober 2019

Koosolekul tutvustati RMK plaane Barclay de Tolly mausoleumiga piirneval alal raie korraldamiseks.

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26%, majanduspiiranguga metsa 5%, majandusmetsa 69%.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.

Metsaülem tutvustas ka põhimõtteid, kuidas RMK KAH alasid valib ja seal töid korraldab. Samuti plaanitavate raiete kaarti ning raie tehnoloogiat. Antud ala raie toimub 2020 I poolaastal.

Koosoleku kutse saadeti piirinaabritele, Tõrva vallavalitsusele, Muinsuskaitseametile ning teade ilmus ka RMK kodulehel. Kokkusaamisele saabus lisaks Tõrva vallavalitsuse, Muinsuskaitseameti ja RMK töötajatele neli huvilist. Üks inimene edastas soovi, et teda tema maa kasutamisel eelnevat teavitataks, telefonitsi.

Koosolekul otsustati: 
  • Raiutakse ohtlikud puud ja laoplatsiks vajalikud puud muuseumi teenindava tee äärest (skeemil sinisega) ning puhastatakse ka võsast teeäär (skeemil kollane)
  • Metsamaterjali kokkuveoks kasutatakse metsasihti (skeemil must)
  • Metsamaterjali väljaveoks kasutatakse muuseumi teenindamise teed (skeemil lilla). Tee kasutamise võib tekkida lühiajalisi piiranguid seoses metsatöödega. RMK paigaldab raiet informeerivad sildid kuni tööde lõppemiseni
  • Teha planeeritud lageraie eraldistel AA071-2 (1,78ha) ja AA071-5 (2,25ha). Lageraiet tehakse kokku 4,03 ha; sanitaarraiet vastavalt olukorrale
  • Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud
  • Muinsuskaitseametilt taotletakse luba raietööde kokku-, väljaveo ja ladustamise teostamiseks Barclay de Tolly mausoleumi kaitsevööndis
  • Alustada läbirääkimisi Koordipõllu maaüksusel tee kasutamiseks

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee