Ervu küla (Tulimäe hiis) kaasamiskoosolek

28. august

Koosolekul tutvustati Elva vallas Ervu külas Tulimäel suuremahulise üraskirüüste peatamiseks kavandatud sanitaarraiet ja sanitaarlageraiet.

RMK peametsaülem Andres Sepp tutvustas üldisi põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel. 

Raievajaduse KAH alal Elva vallas Ervu külas Tulimäel on põhjustanud ulatuslik üraskikahjustus. Kahel viimasel aastal on olnud väga soodsad tingimused kuuse kooreüraski levikuks ja käesoleval aastal on kahjustused massiliselt kasvanud.

Kuusekooreüraski kahjustuse peamiseks tõrjemeetodiks on värskelt asustatud puude õigeaegne avastamine, ülestöötamine ja väljavedu ning samuti püünispuude kasutamine. Sanitaarraie on kavandatud käesoleva aasta septembri algusesse, et koos raiega koheselt vedada metsast välja üraski poolt asustatud puud ja peatada metsa hävimine. Informatsioon on saadetud ka erametsaomanikest naabritele, et ka nemad ühineksid üraskirüüste peatamisega. Samuti on informeeritud kõiki RMK-le teadaolevaid huvigruppe.

Tegu on väga tundliku alaga kohalikele elanikele ning väga olulise kultuurilise tähtsusega alaga. RMK ala omal initsiatiivil majandamisest välja jätnud ja tellinud Muinsuskaitse ekspertiisi muinsuskaitseliste väärtuste väljaselgitamiseks ja kaardistamiseks. Ekspertiisi teostamise tähtaeg on käesoleva aasta lõpp. Ekspertiisi tulemused esitatakse Muinsuskaitseametile otsustamiseks, milline saab olema edaspidine Tulimäe muinsuskaitsealane väärtus ja piirangud. Haigete puude mahavõtt ja metsa edasise hävimise peatamine on aga vajalik ka juhul, kui ala tulevikus kaitse alla võetakse.

Koosolekul vaadati kogukonnaga ühiselt üle RMK poolt kavandatavad tööd ja arutati läbi tööde teostamise võimalus loodussäästvalt ja asukoha erilisust arvestades. Sanitaarraie käigus võetakse Tulimäe ümbrusest maha kümneid kahjustatud ükskuid kuuski. Kahel 0,2 hektari suurusel alal on vaja teha sanitaar-lageraiet ehk võtta maha kõik alal kasvavad kahjustunud kuused. Kõik seal kasvavad männid ja kased jäetakse puutumata, sest neid kooreürask ei ohusta. Alad, kus üksikute puude sanitaarraiet ning sanitaar-lageraiet planeeritakse, on tähistatud alloleval kaardil.

Sanitaarraie teostamisel ei liigu traktor Armuoru piiritletud alale, samuti ei langetada eelnimetatud alale puid. Armuorgu viiva tee ääres raiutakse kogukonna palvel teele kaardus olev peenmets. Sanitaarlageraiel veetakse lankidelt välja raiejäätmed. Esialgse kokkuleppe kohaselt uuendatakse üks sanitaar-lageraielank järgmisel aastal kuusega ning teine, kus rohkem niiskust ja lähedal kasvab kaski, jäetakse pärast maapinna ettevalmistust looduslikule uuenemisele. Seal hakkab peamise puuliigina tõenäoliselt sirguma kask. Raiete alustamisest aeg teatakse osalejatele e-kirja teel.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee