Hatiku-Taevaskoja-Kiidjärve kaasamiskoosolek

24. mai 2019

Koosolekul tutvustati piirkonna riigimetsade olemit, metsade uuendamise vajadust pikemas vaates ja 2019. aasta teise poolde planeeritud raieid. Samuti toimus mõttevahetus piirkonna turismiettevõtjate ja matkakorraldajatega.

Turismiettevõtjad ja matkakorraldajad avaldasid, et neid häirivad raiete ootamatus ja nende kohta info puudumine, raietel jõe äärde jäetava puhverriba puude jõkke kukkumine, matkaradadele langenud puud, majandusmetsa rajatud-hooldatud ilme ja asjaolu, et RMK ei uuenda kodulehel raiete järel külastustaristu objektide fotosid.

RMK teavitab edaspidi piirkonna uuendusraiete algusest nädal enne külaseltside kodulehel ning RMK kodulehe fotode aktuaalses vaadatakse üle. RMK julgustab matkakorraldajaid jätkuvalt ka majandusmetsadesse tulema ja palub mõista, et kui mets on saanud küpseks, tehakse raie ja sellele järgneb metsa uuendamine ning kasvatamine. Raielankide kuju ja suurus püütakse sobitada maastikku.

Veematkade korraldajatega arutati tõkkepuude lukustamise ja Koorvere lähtumise-maabumiskohaga seonduvat. Lahenduste otsimine jätkub. Samuti arutati Põlva valla kavatsusi matka- ja suusaradade arendamisel ja RMK matkatee lõigu ja valla spordiradade ristumise kooskõlastamist. Puude- ja viitade märgistamise/värvimise küsimuses jõuti kokkuleppele, et Serviti klubi kõrvaldab RMK matkaradadelt segava info.

RMK Põlvamaa metsaülem tegi ülevaate piirkonna metsadest ja metsa uuendamise vajadusest pikemas vaates. Piirkonnas on palju ühtlase vanusega metsa, mis on praeguseks küpseks saanud ehk saavutanud raievanuse. Põlvamaa riigimetsas on säästlik määr järgneva 30 aasta jooksul raiuda küpseid männikud 330 ha aastas. Seda tuleb teha targalt ja võimalikult looduslähedaselt. Hatiku-Taevaskoja-Kiidjärve piirkonna metsade majandamiseks koostab RMK 10 aasta raiekava, mida tutvustatakse kogukonnale.

Käesolevaks aastaks on RMK kavandatud raied: 

  • Septembris Tiku tee äärses metsaosas:  

Matkaraja äärde avanev raieala KJ124-17 raiutakse nii, et raja äärde jäetakse mändidest koosnev ca 25-30 m laiune kuliss. Teisetel raiealadel suurendatakse säilikpuude (mänd) arvu. Tiku tee hoitakse korras ja vajadusel tugevdatakse kruusaga raietööde käigus.

  • Juulis teostatakse raie kahes intensiivselt kuivavas (kuuse kooreürask) küpsees kuusikus.

 

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee