Järvakandi teavituskoosolek

8. november 2018

Kohtumisel arutati raieid RMK maaüksustelt, mis asuvad Raplamaal Kehtna vallas Järvakandi alevis lähiaadressiga Käru metskond 5, Käru metskond 6, Eidapere tee 4  ja Selja külas lähiaadressiga Kõnnu metskond 3. Kohtumisel osalesid lisaks RMK esindajatele Kehtna Vallavalitsuse esindaja ning kogukonna liikmed.

RMK Raplamaa metskonna metsaülem Margus Emberg tutvustas lankide raiesse määramise põhimõtteid ning asulaga külgnevate metsaeraldiste valiku põhimõtteid, nende majandamise erisusi, kavandatud raieid ning raiele järgnevaid tegevusi. RMK Edela regiooni varumisjuht Sven Soomets tutvustas raiete tehnoloogiat, kokkuveoteid ja vaheladusid. 

Metsaülem tutvustas ka Järvakandi ümbruse riigimetsade kogu uuendusraiete reservi 2018 aasta seisu, reservi moodustumist, lankide valiku põhimõtteid ning reservi muutumist ajas. Kogukonna esindajad võtsid Järvakandi aleviga piirnevatel metsaeraldistel kavandatud raied teadmiseks.

Pärast koosolekut mindi soovijatega kavandatud uuendusraie langile kvartalil CN064 eraldis 2, et selgitada võimalusi säilikpuude, alusmetsa ja järelkasvu kasvama jätmiseks erakruntide ja elektriliini vahetus läheduses.

Koosoleku otsustati:

  • Majapidamistega piirnevatel metsaeraldistel ei tehta raietöid tööpäevadel ja laupäeval alates õhtu kella 22.00-st kuni hommikul kella 07.00-ni ja pühapäeval. See kehtib ka transiitkokkuveo kohta majapidamistega piirnevatel metsaeraldistel.
  • Kavandavale raielangile CN068 eraldisel 3 jäetakse rohkem säilikpuid jalgraja äärde ja lähedusse.
  • Kavandatavale raielangile kvartalil CN053 eraldisel 2 püütakse erakruntide serva kuni 20 m laiuse ribana jätta kasvama alusmetsa puid ja kuuse järelkasvu.
  • Kavandatavale raielangile kvartalil CN064 eraldis 2 jäetakse ühe puu kõrguse kaugusest alates (arvates teest või elektriliinist) kaks männi säilikpuude gruppi. Erakruntidele lähemale püütakse jätta kasvama 2 rinde ja alusmetsa kõvalehtpuid, mis ei ohusta elektriliini ja rajatisi. Kaalutakse ka riigimaantee äärse erakrundi Tallinna mnt. 67 juures kasvavate pärnade kasvama jätmist säilikpuudena.
  • Vähemalt 2 nädalat enne raiet võtab RMK praaker ühendust vahetute piirinaabritega Nõlva tn 37, Nõlva tn 39, Nõlva tn 41, Nõlva tn 43, Uus tn 44 Uus tn 43, Tallinna mnt 67, Kase tn 5, Kase tn 6, Kase tn 3 (ei ole vahetu piirinaaber, kuid avaldas soovi), Oja tn 2, Oja tn 3, et kaaluda koos järelkasvu-, alusmetsa- ja 2-rinde puude kasvama jätmise vajadust ja võimalusi piiriäärsel raiealal. 

Lisainfo: RMK Raplamaa metskonna metsaülem Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee