Kaagvere külaga piirneva ala metsa majandamise kava avaliku arutelu kokkuvõte

19.11.2020

Avalikul koosolekul Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas Kaagvere metsaala olemust ning põhimõtet, et Riigimetsa Majandamise Keskus koostab järgemööda kõigile kõrgendatud huviga aladele (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Kava on valminud ka Kaagvere küla KAH-ala kohta ja sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Metsaülem tutvustas Kaagvere külaga külgneva KAH-ala piire, mis on määratletud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve. KAH-ala piire tutvustas metsaülem nii kaardil kui ka looduses.
Tehti ettepanek määrata KAH Kaagvere riigimets vastavalt kavas lisatud joonisele.

Tanel Täheste ja Lembit Uibo tutvustasid Kaagvere KAH-ala riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030 ning andsid ülevaate kavandatavatest töödest aastatel 2021 ja 2028.

Koit Kraav andis ülevaate kavandatavatest metsauuendustöödest ja metsauuendustööde tehnoloogiast.

Koosolekul osalejatelt täiendavaid ettepanekuid KAH-ala piiri määramise kohta ei tehtud.

Arutelu tulemusel otsustati:
1. Metsa majandamise kavas toodud raied teostatakse planeeritud mahus.
2. Metsa uuendamine toimub vastavalt kavas toodud puuliikidele ja ajakavale.
3. Tööde tegemisel järgitakse KAH-alade majandamise tüüptingimusi.
4. Raietööd tehakse ajavahemikus kell 7.00 kuni 21.00.
3. Lageraiel jäetakse säilikpuud loodusliku mitmekesisuse tagamiseks.
4. RMK paneb metsa majandamise kava oma kodulehele.


Lisainfo:
Toomas Haas
Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee