Kambja kaasamiskoosolek

Räägiti Kambja aleviku ja Kambja terviseradadega piirnevas riigimetsas plaanitavatest raietest 2018. aastal (edaspidi KAH ala - kõrgendatud avaliku huviga ala).

11. detsember 2017

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK oma töid korraldab. 2018. aastal planeerib RMK teostada Kambja piirkonna KAH alal raietöid kahe kvartali kuuel eraldisel, kokku 10,3 hektaril. 

Otsustati:
  • Uuendusraielankidel, mis asuvad kvartali KM021 eraldistel 4, 5 ja 7 otsustati jätta terviseraja lähedusse säilikpuud gruppidena ja 50% suuremas mahus metsaseadusega sätestatust. 
  • Aladel kvartali KM018 eraldistel 12, 26 ja 30 otsustati, et raiejäätmed veetakse raielangilt välja.
  • Säilikpuu gruppide tähistamisel kaasatakse SA Eesti Terviserajad esindaja.
  • Säilitatakse olemasolevad metsarajad ja raiejäätmeid sinna ei ladustata. 
  • Istutamiseks maapinna ettevalmistamisel välditakse võimalusel radade kahjustamist.
  • 2018. aasta talvised uuendusraielangid uuendatakse sama aasta kevadel.
Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee