Kaasamiskoosolek

13. august, Kastna külakeskus

Kohtumisel arutati Kastna kalmistuga piirnevaid raieid RMK haldusala maaüksustel, mis asuvad Pärnumaal Pärnu linnas, Ranniku külas.

RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Kastna kalmistu ümbruses 2018. aastal kavandatud raieid, samuti piirnevatel metsaeraldistel kavandatud raieid ja nende teostamise tehnoloogilisi lahendusi.

Kogukonna esindajad ja RMK esindajad leppisid kokku, et säilikpuud jäetakse langi kalmistu poolsesse serva, eraomanikuga lepitakse täpselt kokku, kuidas raiutakse erakinnistuga piirnev langiosa. Laoplatsi täpne asukoht kooskõlastatakse enne raietööde algust naaberkinnistu omanikuga. Nurme tee kasutamise tingimused metsamaterjali väljaveoks lepitakse enne tööde algust kokku kohaliku omavalitsusega.

Lisainfo: RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu, jaan.kagu@rmk.ee.