Kiidjärve kaasamiskoosolek

21. november 2018

Koosolekul arutati Kiidjärve piirkonda 2019. aastal kavandatud raietöid.

RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg selgitas kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsade olemust. Kiidjärve riigimetsad on suure külastatavusega ja paiknevad teede ja raudtee läheduses. Samas on suur osa metsast saanud küpseks ja vajab uuendamist. RMK metsakasvatuse põhiülesanne Kiidjärve tulundusmetsades on tagada männikute kestmine ka tulevastele põlvedele.  

RMK piirkonna külastuskorraldusjuht Malle Oras andis ülevaate Valgesoo vaatetorni ehitustöödest ja valmimise tähtaegadest. 

Kavandatud raiealad vaadati koos üle ning selgitusi andsid RMK varumispiirkonna juht Tanel Täheste ja praaker Velvo Mallene:

  • Kvartali KJ112 eraldisel 4 on kavandatud 2019. aasta märtsis aegjärkse raie 1. järk 5,4 hektaril. Aegjärkne raie tähendab küpse metsa kahes järgus raiumist, raiejärkude vahel (5-7 aasta jooksul) peab mets olema uuenenud. Vaadati üle raudtee/avamaastiku serva jäetavad puhverribad, samuti bussipaviljoni ümber jäetav raiest puutumata kolmnurk. Kuklaste pesakuhilate ümber jäetakse samuti puude grupid. Külavanem Lennart Liba avaldas arvamust, et Akstes kuklasi rangelt kaitstes on tulemuseks sipelgakoloonia häving. Et see ei korduks, tuleks siin metsa majandada selliselt, et uus mets saaks kasvama ning kuklaste koloonia kestaks. Külaseltsi esindaja tegi ettepaneku, et 2. raiejärgu läbiviimise järel oleks maantee ääres võimalikult suur vanadest mändidest puhveriba. Jättes 2. raiejärgu lõppedes eelkõige sinna säilikpuud, on see võimalik saavutada.
  • Kvartali KJ109 eraldisel 7 on kavandatud 2019. aasta märtsis lageraie kokku 4,8 ha. Kuna tegemist on KAH alaga, siis säilikpuude arvu kahekordistatakse. Tegemist on kunagi alustatud aegjärkse raiega, mis ei ole soovitud tulemust (männiku uuenemist männiga) andnud. Pärast  raiet valmistatakse maapind ette ning ala uuendatakse männiga. Metsarajad jäävad mineraliseerumisest ja istutamisest välja.
  • Kvartali KJ112 eraldistel 22 ja 25 kavandatud lageraie asendatakse ala täiendava üle vaatamise tulemusel aegjärkse raiega. Raie on kavandatud 2019. aasta märtsi. Eraldisel 22 kasvab III kaitsekategooria liik hall hundiseenik.
  • Ettepanekut jätta raied tegemata põhjusel, et kvartalitel KJ112 ja KJ113 väheneb vana metsa osakaal ning metsad ei suuda pakkuda olulisi avalikke teenuseid (esteetiline väärtus, seened-marjad, rekreatsioon, müratõke maanteele-raudteele), ei arvestatud. RMK viib tööd läbi heal tasemel (puhveribad, säilikpuud, radade säilitamine), mis tagab ka edaspidi metsaosa avalike teenuste kasutamise, samuti on kvartalite KJ112 ja KJ113 tulundusmetsas kolm vana metsa vääriselupaika, mis on range kaitse all ja looduslikul arengul.
  • Kassioru-Kärsa tee ääres vaadati üle 2019. aasta jaanuaris - aprillis küpsete männikute sujuvaks uuendamiseks teostatavad aegjärksed raied. Jaanuaris (lumikattega) tehakse aegjärkse raie 2. järk (KJ097-12 ja KJ095-11) aladel, kus uus männinoorendik formeerumas. Aprillis alustatakse uute aegjärksete raietega (KJ095-12, KJ099-4, KJ096-7, KJ100-1;3). Kohalikud elanikud rõhutasid vanade võimsate mändide riba säilitamise vajadust maantee ääres ning maanteeäärsete raiete väljanägemise olulisust. Jättes valdava osa 2. järgu säilikpuid maantee äärde on võimalik mändide riba jätta, raietööd tehakse mõned aastad tagasi muutunud raie-eeskirjade järgi nii heal tasemel, et maanteeäär võiks saada malliks piirkonnas tulevikus teostatavatele turberaietele.

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee