Kiisa teavituskoosolek

17. detsember 2018

Koosolekul tutvustati Kiisa aleviga piirnevate riigimetsades planeeritud raietöid.

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas lankide raiesse valiku põhjuseid ning raiete läbiviimise põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga aladel. Eesmärk on uuendada raudtee ja Tõdva-Hageri maantee vaheline riigimets kolmes etapis nii, et püsivalt säiliks müra puhverdav tsoon tee ja raudtee vahel. Samuti tutvustas metaülem 2019. a jaanuaris (raudteest läänes) ja septembris-oktoobris (raudteest idas) kavandatud harvendus- ja lageraieid

RMK Edela regiooni praaker Allar Juss tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat ning raiele järgnevaid tegevusi. Raietöid ja autovedu teostatakse päevasel ajal. Metsamaterjali ladustamiseks rajatakse tee ja raudtee vahele ajutine mahasõit, raudteest idas olevate lankide materjal ladustatakse Kiisa-Alajaama tee äärde. Lageraielangid uuendatakse 2020. a kevadel männiga.

Kogukonna esindaja võttis kavandatud raied teadmiseks.

Raiete skeemid: 
Harvendusraied: SK202-10; SK193-8; SK203-3, 19, 23, 29, 35.
Lageraied: SK202-5, 8; SK203-28, 31.Lisainfo:  RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee