Kolga aleviku raietööde koosoleku kokkuvõte

Koosolek toimus 25. juunil 2020. Osavõtjad tegid ettepaneku alustada koosolekut kogukonnal tekkinud küsimustele vastamisega, millega koosoleku juhataja Andrus Kevvai nõustus. Toimus küsimuste-vastuste voor, mis puudutas üldisemaid metsa teemasid, RMK raiete planeerimise põhimõtteid, loodusväärtuste hindamist raiealadel jne.

Andrus Kevvai andis ülevaate Kolga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga (KAH) riigimetsa (253 ha) majandamise kategooriatest, vanuselisest ja puuliigilisest jaotusest ning paiknemisest 2020.a seisuga ja aastal 2028. Valdavas osas (56%) on tegemist raieküpsete metsadega. Puuliigiliselt on enamlevinud männikud (82%). Majandatava riigimetsa osakaal 95%.

Vastavalt Kolga aleviku ja selle lähiümbruse kogukonna ja RMK vahel 21.06.2017 sõlmitud kaasamisekokkuleppele oli 2020. aastaks planeeritud teostada uuendusraieid kuuel metsaeradisel kokku pindalaga 9,8 ha. Vahepealsel ajal on ühel metsaeraldisel (kvartal CG110 eraldis 11 pindalaga 0,5 ha) hinnatud vääriselupaik. Sellest tulenevalt on 2020. aasta septembrikuuks planeeritud teostada uuendusraieid viiel metsaeraldisel kokku pindalaga 9,3 ha, s.h lageraieid 7,2 ha ja aegjärkseid raieid 2,1 ha.  Kõik raiesmikud uuendatakse männitaimedega järgmise aasta kevadel.

Raiealade kaart


Kvartal  EraldisPindPeapuuliikRaieliik
CG109
80,8MALageraie
CG109 122,2MA
Lageraie
CG109 172,9MA
Lageraie
CG11021,3MA
Lageraie
CG110 102,1MA Aegjärkne raie  

Osalejate poolt tehti lisaks kaasamiskokkuleppes märgitud tingimustele alljärgnevad ettepanekud:

  • kvartalil CG109 eraldisel 12 arvestada metsateega, teed ei tohi kasutada metsamaterjali kokku- ja väljaveoks ega muul moel kahjustada;
  • kvartalil CG110 eraldisel 2 tuleb säilitada kasvavad metsõunapuud, riigimaatee serva jäetava raiumata riba laius võiks ulatuda teega paralleelselt kulgeva metsarajani;
  • mõlemal eelnimetatud eraldisel teostada raietöid ainult päevasel ajal (8.00 – 21.00).

4. Toimus üldine arutelu metsadest, selle väärtustest, majandamisest ja kaitsest ning metsapoliitikast.


Arutelu tulemusel otsustati:

1. Kolga aleviku ja selle lähiümbruse kogukonna ja RMK vahelise kaasamisekokkuleppes 2020. aastaks planeeritud raied viiakse läbi mahus 9,3 ha. Raie teostatakse septembrikuus vastavalt ilmastiku võimalustele.

2. Kvartal CG109 eraldise 12 raiel arvestada eraldise asuva metsateega, teed ei tohi kasutada metsamaterjali kokku- ja väljaveoks ega muul moel kahjustada. Kui tee saab siiski kannatada, tuleb see esimesel võimalusel taastada.

3. Kvartal CG110 eraldisel 2 tuleb säilitada eraldisel kasvavad metsõunapuud, riigimaatee serva jäetava raiumata riba laius vaadatakse koos kogukonna esindajaga enne raiet täiendavalt üle ja tähistatakse.

4. Kvartalil CG109 eraldisel 12 ja kvartal CG110 eraldisel 2 on raie- ja kokkuveotööde teostamine lubatud ainult päevasel ajal alates 8.00-st kuni 21.00-ni.

5. Kõik raiele minevad eraldised tuleb kogukonna esindajaga enne raiet läbi käia ja tähistada raie käigus säilitatavad puud ja puude grupid ning muud säilitamist vajavad objektid.

6. Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõigist kaasamiskokkuleppes toodud tingimustest.

Lisainfo:
Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
andrus.kevvai@rmk.ee
506 6931