Kolga kaasamiskoosolek

Kolga alevikus asuva riigimetsa raiete 31. jaanuaril 2017 toimunud kaasamiskoosoleku kokkuvõte.

RMK Ida-Harjumaa metskonna metsaülem Andrus Kevvai tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga metsaalade määramise aluseid ja lähitulevikus rakendatavaid käitumispõhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel ning andis ülevaate Kolga aleviku metsade vanuselisest jaotusest, senini teostatud ja planeeritud raietest.

Järgnes arutelu, mille tulemusel otsustati:

  • RMK ei teosta 2017. aasta veebruariks - märtsiks planeeritud raietöid
  • Elanikkond ei pea otstarbekaks lühiajalist (aastast) kokkulepet, tuleb kokku leppida raie kava pikemaks perioodiks
  • RMK koostab detailse raiete kava aastate lõikes järgnevaks kümneks aastaks
  • Kava kokkupanemiseks moodustatakse komisjon koosseisus kohalike elanike esindajad, valla esindajad, RMK esindajad (igast 1-2 inimest)
  • Raied planeeritakse ühtlase kasutusena ja hajutatult aastate lõikes
  • Raiealad vaadatakse üheskoos looduses üle
  • Esmane raiekava peaks valmima 1. märtsiks, mida lähtuvalt osapoolte huvidest korrigeeritakse
  • Kuusalu vallavalitsus informeerib osapooli raiekava valmimisest ja kooskõlastab osapooltega esimese koosoleku aja
  • Kolga riigimetsa 10 aasta majandamise kava lõplik valmimine hiljemalt juuni lõpuks
  • Kolga kogukond rõhutas Århusi konventsiooni tähtsust ja juhindumist sellest
Lisainfo: RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee