Kooraste küla kaasamiskoosolek

Kohtumine Põlvamaal, Kooraste külas kohaliku kogukonnaga RMK valduses oleva riigimetsa majandamise läbi rääkimiseks.

29. detsember 2017

RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg andis ülevaate Kooraste metsadest ning piirkonna iseärasustest. Kooraste piirkonnas on suur küpsete metsade osakaal. Vaheldusrikka maastikuga Kooraste on populaarne matka- ja metsapuhkuse, samuti maakodude piirkond, millel on aktiivne kogukond. RMK soovib planeeritavad raied metsamaastikku arvestavalt paigutada ja võimalikult looduslähedaselt, samas metsakasvatuse seisukohalt tulemuslikult, läbi viia.

RMK metsaosakonna peametsaülem Andres Sepp selgitas kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsade määramise põhimõtteid ja Kooraste KAH piirkonna ulatust. KAH metsade majandamisel jäetakse lageraietel tavapärasega võrreldes topeltkogus säilikpuid; raiesmikud uuendatakse kiirelt ja uus raie tehakse peale eelneva ala uuenemist; võimalusel raidmed kogutakse ja veetakse raiesmikult minema (hakkpuiduks).

RMK piirkondlik metsakasvataja Ülo Varrik selgitas raiesmike uuendamise kavatsusi. Männi 2018. aastal raiutavad eraldised uuendatakse 2019. aastal männiga. Maapinna ettevalmistamist tehakse mullastiku niiskustingimustest tulenevalt – äestamine või mikrokünkad. Maapinna ettevalmistamisel ja istutamisel peetakse silmas, et metsa läbivad rajad säilivad ja on ka edaspidi kasutatavad.  

RMK piirkondlikud varumisjuhid Tanel Täheste ja Rein Kivioja tutvustasid 2018. aasta raiekohti ja raiete ajagraafikut. Samuti vaadati üle 2018. aasta kogukonda huvitavad raiekohad, mis jäävad väljapoole KAH ala.

Metsateede rekonstrueerimist ja puhketaristu renoveerimist ei ole 2018. aastal Kooraste piirkonda kavandatud.

Kohtumisel arutati erinevate puuliikide küpsusvanuste, turbe- ja lageraiete, RMK raiemahtude, riigimetsade arvestuslankide, metsaosade raiest väljaarvamise, metsade puhkemajandusliku otstarve ja raiete käigus marjakohtade säilimise võimalikkuse üle.

Kogukonnaga lepiti kokku, et Kooraste KAH ala ulatust ei laiendata; kaasamiskoosolekud toimuvad igal aastal detsembrikuu alguses; räägitakse läbi järgneva aasta kõik tegevused KAH alal ja samuti kogukonda huvitavates kohtades väljaspool määratud ala. Varumisjuhid ja praakerid kaasavad kogukonda KAH ala lageraietel säilikpuude valimise/märkimise tööprotsessi. 

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee