Kooraste kaasamiskoosolek

23. november 2018

Koosolekul arutati Otitiigi/Kooraste metsamaja ja Sillaotsa-Restu maantee lähedusse 2019. aastaks planeeritud raieid.

RMK tegevustest ja kavandatud töödest tegid ülevaate RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg ja külastuskorraldusjuht Malle Oras ning varumispiirkonna juht Rein Kivioja ja praaker Tiit Külla.

Metsaülem Tiit Timberg tegi ülevaate piirkonna metsadest ning tutvustas Kõverjärve-Linajärve vahelisel alal paikneva vääriselupaiga oluliselt laiendatud piire.  

Külastuskorraldusjuht Malle Oras selgitas esialgset kavatsust sulgeda Kõverjärve äärne lõkkekoht ning jätta avatuks järve otsas asuvad lõkkekohad, kus on ka parkla/stendid/puukuur/WC. Kogukonna ettepanekul lõkkekoht säilitatakse, et vältida suvel omaalgatuslike lõkkekohtade teket.  

Seejärel vaadati kavandatud raiealad koos üle ning selgitusi jagasid RMK varumispiirkonna juht Rein Kivioja ja praaker Tiit Külla.

  • Kvartali EV073 eraldistel 1, 9, 14 on 2019. aasta märtsis kavandatud aegjärkse raie 1. järk kokku 1,9 hektril. Aegjärkne raie tähendab küpse metsa kahes järgus raiumist, raiejärkude vahel (5-7 aasta jooksul) peab mets olema uuenenud. 1. järgu lõppedes jääb alale 120-130 puud hektarile, mis tagab looduslikule uuendusele vajalikud valgus- ja juurkonkurentsi tingimused.   Järgmisel kevadel mineraliseeritakse maapind, et loodetav männi looduslik uuendus saaks soodsad tingimused. Maapinna ettevalmistamise käigus külvatakse täiendavalt männi seemet. Edasine metsakasvatus-hooldamine on suunatud männile, kuid kindlasti lisandub alale ka kuuse uuendust. Metsamaja ümber ja Otitiigi ääres märgiti ära raiest puutumata jäävad ribad.
  • Kvartali EV073 eraldistel 3, 4, 7 on kavandatud aegjärkse raie 2. järk kokku 3,2 hekatril. Mets on uuenenud kuuse ja männiga, kuid kuuse uuendus on tunduvalt vanem-kõrgem. Raiutakse vähesel määral männi uuenduse kasvu segavaid puid.
  • Kvartali EV073 eraldistel 2, 6, 17 on 2019. aasta märtsis kavandatud lageraie kokku kokku 1,5 hektarit. Kuusepuistu on põua-üraskirüüste tõttu intensiivselt kuivamas. Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga, siis alale jäetavate säilikpuude arv kahekordistatakse ning säilitatakse elujõulised kuuse järelkasvugrupid.
  • Kvartali EV073 eraldisel 8 otsustas RMK koosoleku järgselt täiendavalt kaaludes teostada 2018. aasta detsembris lageraie kokku 0,4 ha. Põhjuseks puistu madal täius ja kuuse intensiivne kuivamine.
  • Kvartalil EV073 on majandamisest välja arvatud ja jäävad looduslikule arengule Alopi oja äärsed üleujutatavad lammimetsad eraldistel 15, 18, 19, 20.
  • Sillaotsa-Restu maantee läheduses on 2019. aastaks kavandatud lageraie: kvartali EV078 eraldistel 2,3 kokku 2,5 ha; kvartali EV077 eraldistel 17,18 kokku 1,5 ha, kvartali EV081 eraldisel 17 kokku 1,7 ha, kvartalil EV078 eraldistel 24,25 kokku 2,2 ha. Kõigis raiele kavandatud puistutes on täheldatav intensiivne kuuse kuivamine.

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee