Kose aleviku kaasamiskoosolek

28. mai 2019 

Koosolekul tutvustati Kose aleviku ja suusaradade ümbrusesse planeeritud RMK raieid 2019. aasta detsembris.

RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai tutvustas kõrgendatud avaliku huviga alade valiku põhimõtteid ja andis ülevaate Kose alevikus asuvate riigimetsade vanuselisest ja puuliigilisest jaotusest ning paiknemisest. Valdavas osas (58%) on tegemist keskealiste metsadega, küpsete ja valmivate metsade osakaal 38%. Puuliigiliselt on enamlevinud kuusikud (68%), millele järgnevad männikud (17%) ja kaasikud (11%). 

Piirkonda on planeeritud 11,6 hektaril lagaraieid, 0,6 hektaril harvendusraie ja 0,4 hektaril sanitaarraie. Tööd on planeeritud 2019. aasta detsembrisse.

Kohtumisel tehti osalejate poolt rida ettepanekuid ja toimus ringkäik Kose-Kehra maantee ääres paikneval metsa-alal.

Otsustati:

  • Kose aleviku ja suusaraja ümbruse raied viia läbi planeeritud mahus ja ajal vastavalt ilmastiku võimalustele.  
  • Enne raietöödega alustamist võetakse ühendust kohtumisel kokku lepitud kinnistute omanikega ning märgitakse ära raielangil kasvama jäetavad puud.  
  • Sinilille tänava ja Kose-Kehra maantee vahelisele raielangile (SA147 eraldised 2 ja 3) jäetakse kasvama seal kasvavad männid, kased ja kõvalehtpuud, mis jäetakse langile säilikpuude gruppidena. Lisaks jäetakse Kose-Kehra maantee serva kasvama 5m laiuselt seal kasvav lehtpuudest ja noorte kuuskedest riba  
  • Ravila maantee 29 hoonete vastas planeeritud lageraie käigus kujundatakse antud metsa-ala parkmetsaks. Raiutakse ainult kuivanud ja haiged puud ning valdav osa kuuskedest. Kõik vanad elujõulised männid jäävad kasvama. Pirita jõe poolset kallakut ei raiuta. 

Lisainfo: RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai andrus.kevvai@rmk.ee.