Kohtumine Kose asula elanikega

3. oktoober 2018

Kohtumisel tutvustati lageraiete teostamist Kose asula ümbruse riigimetsas ning arutati prügi ja illegaalsete ehitistega seotud probleeme Kose asula ümbruses.  

Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda tutvustas RMK kava teostada Kose asula ümbruse kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel lageraied. Aia tänava majapidamiste äärde ulatub lageraie kvartalil AT242 eraldustel 2, 12 ja 13. Metsa tänava majapidamiste äärde ulatub lageraie kvartalil AT242 eraldustel 23, 24 ja 30 ning kvartalil AT253 eraldusel 19. Põllu- ja Oru tee 3 majapidamiste äärde ulatub lageraie kvartalil AT253 eraldustel 22, 24 ja 25. Lisaks tutvustas Süda teiste läheduses asuvate raiete kava. RMK kavatseb lageraietega alustada novembris.

Arutelu käigus selgus, et Põllu tänava ja Jõhvi – Vasknarva maantee vahele jääval kvartalil AT253 eraldustel 22 ja 25 võib olla Teisest Maailmasõjast pärit laskemoona ja miine. Kvartali AT253 eraldusel 24 asub pärandkultuuriobjekt „Lehisepuistu“. Põllu- ja Oru tee äärse lageraie osas avaldati soovi majapidamiste ja Jõhvi – Vasknarva maantee vahele jätta rohkem müra tõkestavaid puid-põõsaid.

Samuti tutvustas metsaülem Kose asula ümbruse prügiprobleemi. Lähedalasuvatest majapidamistest on metsa alla viidud rehve, klaasi, plastikut ja olmeprügi. Puude vahele on pargitud masinaid ja traktoreid. Metsa serva on ladustatud ehitusmaterjale ja muud majapidamisinventari. Asula ümbrusesse on püstitatud ka mitmeid illegaalseid ehitisi. Põllu tn 2 juures on metsa servas garaaž. Põllu tn 1 juures asub kuur-olmehoone. Aia tn 1 juures asub metsa all settekaev.

Koosolekul otsustati:

 • 19. oktoobriks vaadatakse kokku lepitud ajal asjast huvitatutega Põllu-Oru tee ja Metsa tänava elamute äärde ulatuvad lageraied üle ja lepitakse kokku alles jäävate säilikpuude ja alusmetsa asukoht. Aia tänava majade juurde ulatuval eraldusel säilitatakse maksimaalselt teisi puuliike, välja arvatud kuusk. Kokkusaamise ajast antakse teada ka Kose asula Facebook lehel.
 • Raie täpsest alustamise ajast annab RMK Kose asula esindajale teada.
 • Põllu tn ja Jõhvi – Vasknarva maantee vahel oleva kvartal AT253 eralduse 25 kagupiiriks jäetakse bussipeatusest tulev Põllu tänav.
 • KAH-raietel säilitatakse suuremad jalgrajad, millele oksvaalusid ei tehta ja latvasid ei jäeta. Radade asukohad täpsustatakse raie-eelsel eralduste ülevaatusel.
 • Kvartalil AT253 eraldusel 24 jäetakse kasvama kõik pärandkultuuriobjektiks olevad lehisepuistu puud. Pärandkultuuriobjekt vaadatakse üle raie-eelsel ülevaatusel. Metsamaterjali laoplatsi lehisepuude kohale ei rajata.
 • Raietöid ja metsamaterjali vedu teostatakse vaid tööpäevadel maksimaalselt kella 21.00-ni. Puhkepäevadel ja öösel töid ei teostata.
 • Võimalikud teede kahjustused likvideeritakse peale metsamaterjali äravedu 2 nädala jooksul.
 • Raiejäätmete koristamiseks alustatakse läbirääkimisi sooviavaldajaga.
 • Enne raie algust oktoobrikuu jooksul likvideerivad Põllu tänava ja Metsa 13 elanikud metsa alla viidud prügi ja teisaldavad raiet segavad traktorid-autod.
 • Kose asula ümbruse prügiprobleemi lahendamiseks aitab Kose asula esindaja vajadusel auto järelkäruga prügi äraviimisel. Jõhvi vallast uuritakse Kosele prügikonteineri toomise võimalust.
 • Raiete läbiviimisel arvestatakse Kose asula elanikega kokku lepitud raietingimustega.
 • Põllu tänav 1, Põllu tänav 2 ja Aia tänav 1 juures olevate illegaalsete ehitiste osas suhtleb metskond nende omanikega edasi.

17. oktoober 2018

Kohtumisel lepiti kokku Põllu, Metsa ja Aia tänava raietingimustes.  

Põllu tänava kõrgendatud avaliku huviga (KAH) raielangi osas otsustati:

 • Jõhvi – Vasknarva tee äärde eraldustele 22 ja 25 jäetakse kogu langi ulatuses kasvama 20 m laiune riba kus säilitatakse kõik nooremad puud ja alusmets. Välja raiutakse vanad kase- ja kuusepuud.
 • Teeäärse riba ja Põllu tn majade vahel viiakse läbi lageraie, mille käigus säilitatakse kuuse järelkasv, alusmetsa vahtraid ja muid alusmetsa lehtpuid ning majadepoolsed sarapuud ja põõsad teelt lähtuva liiklusmüra tõkestamiseks.
 • Eraldusel 24 säilitatakse kõik pärandkultuuriobjekti lehisepuistu puud.
 • Eraldusel 24 säilitatakse kõik ebatsuugad.
 • Oru- ja Masuudi tee äärde jäetakse lankidel alles alusmetsa riba.
 • Laoplats rajatakse eralduse 22 Oru tee poolsesse külge, säilitades Põllu tn äärse toomingapõõsa. Teine laoplats rajatakse eraldusele 24 suurtest lehistest ida poole.
 • Raiejäätmed laasib traktor omale rataste alla pinnasekahjustuste vähendamiseks.
 • Juuresolevate majade elanikud vormistavad raiejäätmete koristamiseks ostulepingu peale raiet ja enne istutustöid.
 • Langi võib istutuse eelselt mineraliseerida. Eelistatakse kase-kuusepuistu kasvatamist langile.
 • Arvestama peab Teise Maailmasõjaaegsete mürskude esinemise võimalusega. 

Metsa tänava kõrgendatud avaliku huviga (KAH) raielangi osas otsustati:  

 • Metsa tn 13a kinnistuga piirneval alal jätta kasvama sarapuud ja paari meetri laiuselt alusmets.
 • Raielangi loodepiiriks jääb eraldus 24 läänepiiri juures olev jalgrada. Jalgraja ja eralduse piiri vahelt raiutakse maju ohustavad kõrged kuused.
 • Laoplats rajatakse eraldusele 26 tiigi taha.
 • Eeraldusel 19 on kolm seirepuurauku, mida ei tohi raie käigus kahjustada.

Aia tänava kõrgendatud avaliku huviga (KAH) raielangi põhitingimustes jõuti kokkuleppele 3. oktoobril 2018 toimunud koosolekul, mistõttu langil ei käidud. Lepiti kokku mõned täiendavad tingimused:

 • Aia tn majadega piirneb kuusik, kuid hooneid mitteohustavate lehtpuude olemasolul säilitada eraldusel nad kõik. 
 • Raiejäätmed laasib traktor omale rataste alla pinnasekahjustuste vähendamiseks. 
 • Soovi korral vormistavad juuresolevate Aia tn majade elanikud raiejäätmete koristamiseks ostulepingu peale raiet ja enne istutustöid.

Lisainfo: Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee