Kotinuka küla teine täiendav kaasamiskoosolek

Kohtumine Kotinuka küla elanikega, et leida lõplik lahendus ohtlike puude probleemile.

13. september 2017

Kuigi 5. juulil 2017 toimunud kaasamiskoosolekul otsustati küla ümber kasvavate ohtlike puude probleemi lahendamiseks teostada lageraie, laekus augusti lõpus Jõhvi vallale avaldus raie mitteteostamiseks. 5. septembril 2017 kohtusid osapooled uuesti, kuid raietingimuste kokkuleppimisel kompromissideni ei jõutud. Otsustati küla elanike, Jõhvi valla ja RMK Ida-Virumaa metsaülema Alar Süda osavõtul metsaosa ühiselt üle vaadata ja seejärel kokku leppida lõplikud raietingimused.

Metsaosade ülevaatuse tulemusena otsustati raiuda Kotinuka külaga vahetult piirnevad ohtlike puudega kolm eraldust ning ühel eraldusel raiutakse vaid maja ja aeda ohustavate puudega ala (kvartalid JH080 ja JH081). Kokku lageraie pindala ca 3,3 ha.  Lageraie käigus raiutakse välja kõik kuused ja teised puuliigid, mille kõrgus on suurem kui vahemaa aiani. Välja raiutakse ka haiged puud. Lageraie käigus säilitatakse männi (kase) terved puud, mille kõrgus on väiksem kui vahemaa aiani. Säilitatakse ka madalamad alusmetsa puud, mis ei sega puidu kokkuvedu ja ei varjuta liigselt tulevast männikultuuri. 

Kotinuka küla idaservas kõrgepingeliini kaitsetsoonis kasvavate puude raieküsimuse otsustab liinivaldaja Elering OÜ. Raievajadusel teostatakse liini ohutsoonist puude raie samaaegselt küla ümbruse raiega. 

5. septembri kaasamiskoosoleku kokkuvõte

5. juuli kaasamiskoosoleku kokkuvõte

Lisainfo: RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee