Kubja-Kose-Meegomäe kaasamiskoosolek

22. mai 2019

Koosolekul tutvustati Kubja –Kose- Meegomäe puhkeala riigimetsas kavandatud raieid.  

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit. Võrumaal on riigimetsamaa kogupindala 55 264 ha, millest 33 424 ha on majandatavat metsa. Range kaitse all on Võrumaa riigimetsamaast ligikaudu 25% ja lisaks looduskaitseliste piirangutega 5%. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on Võrumaal määratletud 54 erinevat ala üldpindalaga 2 172 ha.

Kubja-Kose-Meegomäe puhkealal (üldpindala 186 ha) on kõigile avalikuks kasutamiseks olevad riigimetsad suures osas jõudnud vanusesse, kus neid on vaja uuendada. Kokku on nimetatud puhkealal 100 ha puistuid, mille vanus on enam kui 100 aastat. Seetõttu on RMK kavandanud metsade uuendamiseks selles piirkonnas mõned uuendusraied.

Käesoleva aasta oktoobrikuus on RMK planeerinud raiete teostamise Laane tänavaga piirneval alal ja rolleriraja naftabaasi juurde viiva lõiguga piirnevas metsaosas. Arvestades metsade piirnevust tiheasustus- ja puhkealaga plaanime metsade uuendamiseks teostada valdavalt turberaiet (aegjärkne raie), et vana metsa turbe all välja kasvatada noor metsapõlv.

Aegjärkse raie esimese järguga raiutakse puistust välja väheväärtuslik alusmets, teise rinde puud ja esimese rinde puude arvust 50%, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa all noore metsapõlve tekkeks. Peale raiet teostatakse maapinna mineraliseerimine metsauuenduse loodusliku tekke soodustamiseks.

Laane tänavaga piirneval kahel metsaeraldisel (QB202-1;9 ) ja rolleriraja ääres eraldisel QB203-23 on vajalik teostada turberaie viimane järk, et tagada valgustingimused vana metsa all sirgunud noorele metsapõlvele. Turberaie I järk teostati nendel eraldistel 2007. aastal ja täna on seal sirgumas noor metsapõlv. Metsaeraldisel QB202-2,8 ja QB205- 3 soovime teostada aegjärkse raie I järgu ülalpool kirjeldatud viisil.

Võru linnaga on RMK 2013. aastal sõlminud kahe maaüksuse kasutamiseks rendilepingu  rolleriraja, terviseraja rajamiseks ja kasutamiseks. Kogu puhkeala on aastaringselt aktiivses kasutuses elanike poolt.

RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kivioja tutvustas planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat.

Koosolekul otsustati:

  • Kõik eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus käesoleva aasta oktoobris. Tööde teostamisel jälgitakse ilmastikku. Raiealadel kogutakse raiejäätmed kokku ja teostatakse maapinna mineraliseerimine.
  • Raietöid tehakse elamutega piirnevas metsaosas päevasel ajal kell 7:00 – 18:00, ohutuse tagamiseks paigaldatakse märgid „RMK raietööd“. 
  • Puit veetakse kokku ja ladustatakse Võru linna kompostimisväljaku juurde viiva tee äärde ja Meegomäe aiandite tee kõrvale.
  • Raietööde käigus peab säilima  rolleriraja seisund praegusel kujul ja tööde lõppedes vaadatakse see vajadusel Spordikeskuse ja RMK esindaja poolt üle.  
  • Laane tänavaga piirneval turberaiealal säilitakse kuni 60 säilikpuud ja need  tähistatakse kohalik elanike poolt.

Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee