Kuremaa terviseradade ümbruse riigimetsa majandamise kava 2020 –2030 ja planeeritud raiete tutvustamise koosoleku kokkuvõte


09.12.2020

Koosolekul tutvustas RMK Kagu rajooni varumisjuht Arvo Lind metsade majandamise kava olemust ja tööde plaani ning Kuremaa riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Samuti andis ülevaate raiete plaanidest aastatel 2021 ja 2022.

2021. aastal raiutakse lageraiegakvartalil LA142 eraldis 14 ja 2022. aastal raiutakse lageraiegakvartalil LA142 eraldised 8, 15 ja 16 ning kvartalil LA143 eraldised 28, 29 ja 31.

Alo Lõoke: Tutvustas SA Eesti Terviserajad seisukohti RMK raieplaanide kohta Kuremaa terviseradadel. Seisukohad olid varasemalt saadetud e-posti teel Kuremaa terviseradasid puudutavatele isikutele, valla ja RMK esindajatele. Ootab metsaülemalt vastuseid tema saadetud küsimustele. Kuna metsaülem ei viibinud koosolekul ja ei olnud vastanud tema küsimustele, siis ei näinud Alo Lõoke mõtet, miks antud koosolek oleks pidanud jätkuma ja ei näinud vajadust minna metsa tutvuma raiesse planeeritud eraldistega.

Ülejäänud kohal viibijatel oli soov aruteluga edasi minna ning koosolek jätkus.

Arvo Lind: andis ülevaate planeeritavate raiete vajadusest. Raiesse planeeritud eraldiste seisukord on kehv (raja servades kuivanud või rippes puud, eraldistel tormiheide) ning puud võivad muutuda ohtlikuks rajal ja metsas liikujatele. Raiealad vajaksid raiumist ja uue metsapõlve rajamist.

Metsa kehva seisundi tõttu tegi ettepaneku raiuda eraldised LA142-8,15,16 ühe aasta võrra varem (2021 veebruar). Varasemalt on raiekavas antud eraldised planeeritud aastaks 2022.

Alo Lõoke: ei ole nõus sellega, sest seda infot (muudatusi) ei ole varasemalt jagatud.

Triin Pärsim: ei ole nõus, kuna sellisel juhul oleks raie suhteliselt kohe algamas. Jõgeva vallavalitsus on teinud Keskkonnaministeeriumile taotluse võõrandada maa-ala, kuhu jäävad Kuremaa terviserajad (Laiuse metskond 13). Hetkel ootab vald otsust. Jõgeva vallal ei ole Kuremaa terviseradade maarendilepingut, mis on sõlmitud RMK ja Jõgeva valla vahel. See peab vallas olema, aga seda ei leita.
Soovib, et sõlmitud maarendileping uuesti valda saadetakse.

Arvo Lind: eelmisel Kuremaa terviseradade koosolekul (02.12.20 Jõgeval) jäi mainimata, et RMK-l on plaanis alustada 2021. a esimesel poolel Kivijärve- ja Tooba metsakuivendusprojekt raames raadamis- ja ehitustöid. Metsaparandustööde käigus on planeeritud rekonstrueerida ka Raba-Kivijärve tee (alates asfaldist) k.a parkla katend. Nende tööde käigus võib tulla ette, et on vaja raiuda LA142-15 serv vastavalt projektile (Jõgeva vallavalitsuse poolt kooskõlastatud projekt). Rohkem metsaparandustööd Kuremaa terviseradasid ei puuduta.

Tegi ettepaneku liikuda parklast edasi terviseradadele, et tutvuda looduses raiesse planeeritud eraldistega ja rääkida raie tehnoloogiast.

Edasi toimus koosolek terviseradadel liikudes ja raiesse planeeritud metsa eraldistega tutvudes.

Andres Lippur: tõi välja oma nägemused riskidest ja ohtudest terviseradadele, planeeritud eraldiste raiumisel. Raied oleks vaja teha nii, et tuul ei pääseks rajale. Tegi ettepaneku, et eraldise LA142-15 ida serva jätta kasvama puude grupp.

Arvo Lind: Selline plaan on ka RMK-l olnud. Antud kohas tuleks ära raiuda ainult surnud, kahjustatud või haiged puud.

Ahto Rähn: tutvustas metsauuendustööde plaane raiesse planeeritud eraldistel.

Kaily Moones: Vald sooviks osaleda kasvama jäävate puude (säilikpuude) märkimisel.

Arvo Lind: See on mõeldav. Puude kasvama jätmisel tuleks arvestada, et kasvavad puud saaks võimalusel jätta grupiti või siis langi ja matkaradade serva – kõik see sõltub puude seisukorrast lankidel.

Lisaks oli Alo Lõokesel ja Arvo Linnul diskussioon raieaja muutmise ja sellest teavitamise kohta.

OTSUSTATI:
1. Lageraie langi (LA143-7) serva jätta kasvama sarapuude riba, kõige idapoolsem matkaraja serv.
2. Jätta hetkel raiete kava ootele. Oodata ära Keskkonnaministeeriumi otsus seoses Jõgeva valla taotlusega võõrandada maa-ala, kuhu jäävad Kuremaa terviserajad (Laiuse metskond 13).

Lisainfo:
Avo Jürissaar
RMK Jõgevamaa metsaülem
jogevamaa@rmk.ee
505 4627