Kurepalu kaasamiskoosolek

2. detsember 

Koosolekul tutvustati Kastre vallas Kurepalu külas 2020-2021 aastatel kavandatavad raieid kõrgendatud avaliku huviga alal.

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid kõrgendatud avaliku huviga aladel. RMK varumisjuht Tanel Täheste ja praaker Lembit Uibo tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja kavandatavaid tööde teostamise aegu, puidu ladustamise ja väljaveo skeemi ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele. Metsakasvatuse tööjuht Koit Kraav tutvustas metsauuenduse raiejärgset kavandamist.

RMK plaanib Kurepalu külas teha kahe eraldisel teha aegjärkse raie II etapi. KS243 eraldis 14  on kavandatud aegjärkne raie 3,18 ha ja KS245 eraldis 3 1,82 ha ulatuses.

Aegjärkne raie on üks turberaie alaliike, mille eesmärgiks on uue metsapõlve väljakasvatamine vana metsa turbe all. Aegjärkset raiet saab kavandada puistutes, kus lageraie on vastunäidustatud ja kus soovitakse säilitada olemasolevat antud kasvukohale sobivat elujõulist metsauuendust või kus on head eeldused elujõulise loodusliku uuenduse tekkeks.

Aegjärkse raiega raiutakse puid järk-järgult kogu raielangi ulatuses hajusalt. Aegjärkne raie sobib peamiselt varjusallivate puuliikidega uuenemiseks. Aegjärkse raiega ei teki ka väga järsku üleminekut metsast lagedaks alaks, mis on teatud maastikuvaadetega harjunud inimestele vastuvõetavam kui väga järsk üleminek lageraie järel.

Koosolekul otsustati:
  • KS243 eraldis 14 toimub raie 2020. aasta jaanuaris. Kasvama jäetakse puistu lõunaküljel olevad eriti jämedad männid säilikpuudena.
  • KS245 eraldis 3 toimub raie 2021. aasta jaanuaris, kuna ala ei ole nii hästi männiga uuenenud. Elujõulised vanad männid jäävad kasvama Kastre valla kontori poolsel küljel. Raie II järk teostatakse arvestusega, et peale raiet on metsa täius ca 20%. Sellise parkmetsa kujundamine valla keskuse ümber säilitab maastiku ilmet ja puhkemetsa väärtust.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee