Kurepalu kaasamiskoosolek

21. mai 2018

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK oma korraldab töid kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel. RMK on kavandanud 2018. aasta sügisel majandada KAH alal RMK kinnistutel (kataster 18501:001:0100; 18501:001:0113) Kastre vallas Kurepalu külas vastavalt.

RMK jätab lageraielangile võimalusel säilikpuud kasvama gruppidena. Lageraie järgselt uuendatakse raiesmik vastavalt metsakasvukohatüübile sobivaima puuliigiga. Enne raiesmiku uuenemist ei tehta uut lageraiet raiesmikuga piirneval metsaeraldisel. Raietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt. Maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata kasutatavaid metsateid ja metsaradasid. Kokkuleppel huvirühmadega määratakse töödele ajalised piirangud.

Piirinaaber Hardi Tullus tutvustas keskkonnasäästliku metsamaandamise põhimõtteid ja Kastre vallamaja kõrval asuva aegjärgse raie näite varal püsimetsamajandamise põhimõtteid. Priit Lomp viitas tee ääres olevatele ohtlikele puudele, mis tuleks tööde käigus ära raiuda ning ühtlasi raiejäätmete kokkuveol vedada metsast välja ka aegjärgse raie kergliiklustee ääres paiknevad raiejäätmed.
Kõrgendatud avaliku huviga seotud materjalid paigaldame RMK kodulehele: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

OTSUSTATI:
Uuendusraielankidel jäetakse säilikpuud võimalusel gruppidena ja 100 % suuremas mahus metsaseadusega sätestatust. Raiejäätmed kogutakse kokku ja veetakse raielangilt ära.
Säilitatakse olemasolevad metsarajad ja metsaradadele ei ladustata raiejäätmeid. Maapinna ettevalmistamisel välditakse võimalusel radade kahjustamist. Sanitaarraie käigus raiutakse surnud ja vigastatud puud kogu kinnistu ulatuses (kataster 18501:001:0100;18501:001:0113). Uuendusraielangid uuendatakse metsakasvukohatüübile sobivaima puuliigiga. Raielangi KS 245 eraldis 5 serva paigaldatakse infotahvel raietööde infoga. Raietööde käigus raiutakse 2 ohtlikku puud Tartu- Roiu tee ääres metsakvartalil KS243 eraldisel 1. Koondatakse raiejäätmed kergliiklustee vahetus läheduses metsakvartalil KS 245 eraldisel 4.
Metsakvartalil KS243 eraldisel 18 jäetakse säilikpuudena kasvama vanad jämedad männipuud.

Lisainfo:
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
toomas.haas@rmk.ee