Kütioru kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonnaga, et arutada Võrumaal, Haanja looduspargis planeeritud metsatöid.

26. jaanuar 2018

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas Haanja looduspargi Kütioru pärandmaastiku piiranguvööndi aladel planeeritavaid metsaraieid Saaremaa küla ümbruses asuvates riigimetsades. Tegemist on endiste talumaadega, mis on riigi omandisse vormistatud lähema 7 aasta jooksul seoses looduskaitsealuste maade ostuga eraomanikelt. Ligikaudu 2/3 metsadest asuvad Kütioru sihtkaitsevööndis ja 1/3 pärandmaastiku piiranguvööndis, kus vastavalt Haanja Looduspargi kaitse-eeskirjale on lubatud lageraie 1 ha suuruste lankidena.

Tegemist on valdavalt 50-60 aastaste valgelepikute ja 60-70 aastaste kaasikutega, mis on kasvanud looduslikult endistele karja- ja põllumaadele. Puistud on seisus, kus looduslik väljalangemine suur ja looduslikku metsa uuenemist ei toimu. RMK on otsustanud uuendada need ala lageraie teel, uuendades alad kuuse või kase istutusega. Lageraiele planeeritud puistuid on Kütioru läänepoolses osas 16,2 ha.  2018. aastal planeerib RMK teostada raieid Saaremaa küla piirkonnas kokku 8 eraldisel üldpindalaga 3,1 ha. Edaspidiste metsa valgustus- ja hooldusraiete käigus hoidutakse puhtpuistute kujundamisest.

Lisaks tutvustas metsaülem 2017. aastal RMK looduskaitseosakonna poolt teostatud põllumaade taastamise projekti. Täna on Kütiorus põllumaid välja renditud kolmele eraisikule ja 2018. aasta kevadel on plaan pakkuda enampakkumise korras rendile ca 13 ha taastatud karja- ja heinamaad. RMK Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks tutvustas RMK Kütioru matkaradade olukorda ja tulevikuplaane. Matkarajad kulgevad väga suures osas eramaadel ja seni olnud koostöö maaomanikega hea. Olemasolevate teede seisundist ja omandiküsimustest tegi ülevaate Võru Vallavalitsuse teede spetsialist Peep Kimmel. Järgnes arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine ning lühike metsaretk ja tutvumine tee olukorraga.

Kogukonna esindajaid huvitas, miks ei võiks sealseid metsi majandada harvendusraietega või jätta need looduslikule uuenemisele, mis ajaks on planeeritud järgmised raied ja kas külaelanikud ei võiks neid lanke endale osta, kuivõrd paljudel taludel ei ole oma metsa.

RMK esindajad selgitasid, et tulenevalt metsaseadusest ja metsa vanusest ei ole otstarbekas ega metsakasvatuslikult mõistlik antud puistutes harvendusraiete teostamine. Metsade uuendamiseks on ainuke mõistlik lahendus lageraie. Vastavalt seadusele võib metsa uuendada vaid metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega. Antud viljakal mullal ei anna looduslik uuendus soovitud tulemust ja reeglina uueneb ala pihlaka, remmelga, valge lepaga. Uued lageraied planeeritakse teostada lagedaks raiutud lankide kõrval peale alade uuenemist 5 aasta pärast. Vastavalt seadusele ei ole võimalik lageraiet elanikkonnale müüa, küll on võimalik osta riigimetsast küttepuud ja kasvava metsa raieõigust sanitaarraiena.

Kogukonnaga lepiti kokku, et Kütioru talude elanikele edastatakse informatsiooni edaspidiste raiete ja muude RMK planeeritavate tegevuste kohta, mis toimuvad Saaremaa ja Tohkri küla piirkonnas. Raietöid teostatakse vaid talvisel ajal külmunud pinnasega. Väiksemate eraldiste metsastamisel ja tulenevalt maapinna reljeefist ei teostata maapinna mehhaanilist ettevalmistamist.

Taluga vahetult piirneval raiealal tähistatakse koos maaomanikuga säilikpuud enne raiet ja lepitakse kokku laoplatsi asukoht. Säilikpuude jätmisel lähtutakse metsaseadusest ja Haanja Looduspargi kaitse-eeskirjast tulenevatest nõuetest.

Raielangid uuendatakse raiele järgneval kevadel kuuse või kasega.

Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee