Lepiku küla kaasamiskoosolek

24. oktoober 2019

Koosolekul tutvustati Lepiku külas 2020. aastaks kavandatud metsamajandustöid.  

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid KAH aladel. RMK varumisjuht Arvo Lind ja praaker Silver Näkk tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja tööde teostamise aegu, puidu ladustamise ja väljaveo skeemi ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele. Metsakasvatuse tööjuht Koit Kraav tutvustas metsauuenduse raiejärgset kavandamist.

Koosolekul otsustati:

 • sanitaarraie korras raiutakse surnud ja vigastatud puud kogu kinnistu ulatuses. Surnud ja vigastatud puud raiutakse raietraktori noole ulatuses, üldjuhul juurdepääsuks täiendavaid kokkuveoteid ei raiuta. Kui sanitaarraie eraldisel on suuremad surnud puude häilud/kolded, siis sellisel juhul raiutakse kokkuveotee selliselt, et elusate puude raie oleks minimaalne
 • uuendusraiena raiutakse eraldised 12;13 ja 24, kogupind 3,9 ha
 • kavandatud raied toimuvad 2020. aasta jaanuaris külmunud pinnasega
 • materjali ladustamisel arvestatakse, et metsarajad oleksid kasutatavad liikumiseks. Raietööde alustamisest teavitatakse osapooli e-kirjaga.
 • uuendusraie langile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena. Säilikpuud jäetakse ohutuse tagamiseks teedest, radadest ja hoonetest vähemalt puu kõrguse kaugusele
 • raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt
 • raietööde käigus tekkinud roopad tasandatakse pärast tööde lõppu kohe, kui ilmastik võimaldab
 • ümarpuit veetakse laoplatsilt ära samal ajal raietöödega
 • enne raiesmiku uuenemist raiesmikuga piirneval metsaeraldisel uut lageraiet ei tehta
 • uuendusraie langid uuendatakse metsakasvukohale sobiva puuliigiga
 • maapinna ettevalmistamine metsapuude istutamiseks toimub ketasadraga
 • metsauuenduseks vajaliku maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata metsateid ja metsaradasid
Raieala skeem: Lisainfo: Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee