Linnulahe ja Loode tammiku koosoleku kokkuvõte

Tulenevalt RMK kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame planeeritavatest töödest riigimetsamaal Linnulahe ja Loode tammiku KAH-alal.

Riigimetsas on kümne aasta kava alusel planeeritud teha kvartal QE614 eraldisel 5 harvendusraiet ja kvartal QE614 eraldisel 3 uuendusraiet 2020. aasta septembris. Uuendusraiega raiutakse lank, mille peapuuliik on hall lepp, et see uuendada kuusega. Metsaosad, kus raiet planeeritakse, on lisatud skeemil viirutatud.


RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tutvustas kohalikule kogukonnale Linnulahe ja Loode tammiku kõrgendatud huviga ala  planeeritavaid raieid ja riigimetsa 10 aasta majanduskava teavituskoosolekul, mis toimus 28. augustil.

RMK Edela regiooni varumisjuht Aive Leinpuu tutvustas 2020. aastal planeeritavaid raieid kvartalitel QE614-5 ja QE614-3, raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat.

RMK Edela regiooni praaker Sulev Tänav kooskõlastas piirneva kinnisasja esindajaga laoplatside asukoha ja teeäärsete ohtlike puude likvideerimise.

Koosoleku arutelu tulemusel otsustati:
2020. aasta raied teostada planeeritud mahus ajavahemikul september-oktoober ja raielank uuendatakse 2021. aasta kevadel.  Ühtlasi lepiti kokku, et 19. septembril 2020 lasketiiru ümbruses tööd ei tehta.

Linnulahe ja Loode tammiku riigimetsade majandamise kava 2020-2030.

Lisainfo:
Jaan Prants
Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
telefon 505 3706