Männiku küla riigimetsade majandamise kava avaliku arutelu kokkuvõte

18.11.2020

RMK kavandab 2021. aasta algul uuendus- ja hooldusraietöid Männiku küla ümbruses. Harvendusraied (11,7 ha) on planeeritud peamiselt külast lõunasse ja lageraied (5,8 ha) on planeeritud nelja langina külast lääne ja põhja poole jäävates riigimetsades. Et kavandatut tutvustada ja üheskoos läbi arutada, korraldas RMK Männiku kogukonnale kohtumise 18.11.2020.

RMK Metsaosakonna Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas Männiku küla riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala piire kaardil. Koosolekul osalejate poolt täiendavaid ettepanekuid KAH-ala piiri määramise kohta ei tehtud.

Järgnevalt tutvustati Männiku küla riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Alal on valdavalt keskealised metsad ja enamjaolt männikud, seepärast on antud metsade elujõulisuse tagamiseks kavandtatud külast lõunasse jäävas metsaosas 9,1 ha ja kirdesse jäävas metsaosas 2,6 ha harvendusraieid. Metsade uuendamise eesmärgil on külast läände ja põhja jäävas metsaosas kavandatud kokku 5,8 ha lageraiet nelja langina. Lageraie alad on läänepoolsel soisel pinnasel kavas jätta looduslikule uuenemisele lehtpuuga ja külast põhja jääv liivapinnasel lank uuendada raiejärgsel aastal männi ja kuusega.

Kavandatud tööde tulemusena keskealiste metsade osakaal alal aastaks 2030 langeb, küpsete metsade osakaal kahekordistub ja noorte metsade osakaal kasvab 3%-lt 14%ni.

RMK Edela regiooni Põhja varumisjuht Sven Soomets tutvustas tööde läbiviimise tehnoloogiat. Tööd on kavandatud 2021. aasta jaanuarisse, tööde täpsemast algusest teavitab RMK külakogukonda paar nädalat enne töödega alustamist eraldi. Raietööde eelselt langetatakse võsa ja peenmets, raietööd teostatakse harvesteriga, raiejäätmed laotatakse kokkuveoteedele pinnase tugevdamiseks pehmel pinnasel olevate lankide puhul. Raiejäätmete äravedu ala puhkeväärtuse suurendamiseks külast lõunas oleval harvendusraielangil ei ole paraku võimalik, sest see kahjustaks kasvamajäävaid puid. RMK-l on võimalik kohalikele elanikele müüa raiejäätmete koristamise õigust ja/või toetada teiste huvitatud osapoolte aktsioone raiejäätmete koristuse korraldamiseks. Vastav soov selleks tuleb saata meiliaadressile kyte@rmk.ee. Et mitte võimendada jahilasketiiru mürahäiringut, tehakse kokkuveoteed risti levikusuunaga. Metsamaterjali väljavedu toimub külast läände ja põhja jäävatel lankidel Männiku linnaku suunal ja lõunasse jäävatel lankidel Pumbajaama tee suunal.

Kogukonna esindajate ettepanekul teostatakse töid ainult tööpäevadel ajavahemikus kell 7-19. Samuti teatasid külaelanikud kobraste tegevusest külast läände jäävas riigimetsas.


Männiku küla ümbruse riigimetsade olemit ja kavandatud töid kirjeldab täpsemalt „Männiku küla riigimetsade majandamise kava aastateks 2021-2030“.

Lisainfo:
Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
jurgen.kusmin@rmk.ee