Meeri küla kaasamiskoosolek

20. novembril 2019

Koosolekul tutvustati 2020. aastaks Meeri küla riigimetsa KAH alale kavandatud metsamajanduslikke töid.

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK korraldab metsamajanduslikke töid kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel ja Meeri külas asuva riigimetsa KAH alal 2020. aastal tehtavaid töid. RMK varumisjuht Arvo Lind ja praaker Silver Näkk tutvustasid tööde korraldamise tehnoloogiat ja kavandatavaid tööde teostamise aegu, puidu ladustamise ja väljaveo skeemi ning vastasid arutelu käigus kogukonna küsimustele. RMK metsakasvatuse tööjuht Koit Kraav tutvustas metsauuenduse raiejärgset kavandamist.

Koosolekul otsustati:
  • Viia planeeritud tööd läbi kavandatud kujul: kvartal PE172 eraldis 1 tehakse lageraie (0,37 ha) ja kvartal PE172 eraldis 4 aegjärkne raie (1,91 ha). Sanitaarraie korras raiutakse surnud ja vigastatud puud eraldistel 6; 9;10 ja 11.
  • Kavandatud raied tehakse 2020. aasta jaanuari- ja veebruarikuus külmunud pinnasega.
  • Raietööde alustamisest teavitatakse osapooli e-kirjaga.
  • Uuendusraie langile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena.
  • Raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja metsaradadelt. Puit ladustakse metsaeraldistele 6 ja 13.
  • Raietööde käigus tekkinud roopad tasandatakse pärast tööde lõppu kohe, kui ilmastik võimaldab.
  • Ümarpuit veetakse laoplatsilt ära tööde käigus üldjuhul ühe kuu jooksul.
  • Enne raiesmiku uuenemist raiesmikuga piirneval metsaeraldisel uut lageraiet ei tehta.
  • Uuendusraielank uuendatakse metsakasvukohale sobiva puuliigiga.
  • Metsauuenduseks vajaliku maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata metsateid ja metsaradasid.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee