Metsaküla ja Reiu taimla naabruse infokoosolek

2. november 2018

Koosolekul arutati RMK kavandatavaid raietöid 2019. aasta I poolaastal Häädemeeste vallas Reiu külas Reiu taimla laiendamiseks ja Metsakülas kvartalil SJ448. 

RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm tutvustas RMK raiete korraldamise põhimõtteid, piirkonna puistute olukorda ja looduskaitselisi piiranguid. Samuti tutvustas ta RMK kavatsust teostada Reiu külas asuva Reiu taimla laiendamiseks vajalikku raadamist kvartal SJ425 eraldistel 26;27;28;29, kokku 3,32 hektaril ja Metsakülas paikneval kvartal SJ448 eraldistel 1;5 kavandatud harvendusraiet ja eraldisel 3 kavandatud lageraiet, kokku 3,51 hektaril ning erisusi tehtavates raietes.

RMK Edela regiooni varumisjuht Einart Kask tutvustas planeeritavate raietööde tehnoloogilisi lahendusi ja laoplatsi võimalikku asukohta ning kasutatavaid abinõusid väljaveotee praeguse olukorra säilitamiseks. Raied on kavas teostada 2019. aasta alguses külmunud pinnasega, tööd kestavad ligikaudu 1 kuu ja raiemaht on ca 240 tm. 

Koosolekul osalejad soovisid, et Reiu taimla raadamisest teavitataks enne tööde algust kohalikke ja valda. Metsaküla raiete puhul tunti muret äsja valminud tee pärast. MTÜ Metsaküla Rannaniidud esindaja Jan Pulk soovis, et vaadatakse üle rendileping, mis sõlmiti uue tee rajamise eel, sest tee on avalikus kasutuses. Samuti avaldati soovi üle vaadata Metsaküla laoplatsi planeeritud asukoht ja tee seisukord looduses. Toimus arutelu RMK tegevuste ja üldiselt metsanduse üle.  

Koosolekul otsustati, et Reiu taimla raadamisest teavitab RMK kohalikke elanikke taimla tööjuht Rein Anniko kaudu ja valda e-postiga (sigrit.kasemets@haademeeste.ee). RMK teostab Metsakülas tööd külmunud pinnasega ja ei kahjusta teed.  

Raiete teostamisele vastuväiteid ei esitatud, samuti nõustuti peale ülevaatamist looduses laoplatsi asukohaga. 

Lisainfo: RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm, heiki.arm@rmk.ee