Nohipalo küla kaasamiskoosolek

31. mai 2019

Koosolekul tutvustati Nohipalo küla lähiümbruses 2019. aasta augustis ja oktoobris kavandatud aegjärkset raiet ja lageraiet.  

Aegjärkse raie korral raiutakse küps mets aastate jooksul kahe raiejärguga. 1. järguga raiutakse ca pool puude arvust ja hektarile jäetakse 120-150 puud. Oksad-ladvad (raidmed) korjatakse alalt kokku ja virnastatakse aastaks kuivama. Maapind mineraliseeritakse männi loodusliku uuenduse tekke soodustamiseks. Raie 2. järk viiakse läbi 5-7 aasta möödudes, kui alal kasvab vähemalt 0,5 m kõrgune noorendik ja ka siis jäetakse raie järgselt vähemalt 10 säilikpuud hektarile. Lageraiel raiutakse küps mets korraga, jättes raiealale vähemalt 10 säilikpuud hektarile. Raiesmikule istutatakse 1-2 aasta jooksul uus mets. 

Eraldisel IM048-3 on kavandatud aegjärkse raie 1. järk. Koosolekul lepiti kokku, et RMK teeb metsaeraldise väiksemaks ning võtab raiealast välja erakinnistu ja varasema lageraie vahel oleva metsariba pindalaga ca 0,4 ha. Raieala ja erakinnistu piiril kindlasti säilitatakse vanad võimsad jämedaoksalised männid.


Eraldisel IM048-31 on kavandatud väikesepinnaline lageraie (0,4 ha). RMK piirkonnajuht võtab täiendavalt ühendust naaberkinnistu omanikuga, et kindlaks määrata raieala täpsem piir ja piirile jäetavad säilikpuud.

Eraldistel IM073-9, 10 on kavandatud lageraie. Säilikpuudena säilitatakse vanad võimsad haavad.


Eraldisel IM-073-20 on kavandatud aegärkse raie 1. järk. Raie ja hilisema maapinna ettevalmistamise käigus jälgitakse lisaks erakinnistule sissesõidu teele eraldise keskelt kulgeva raja (kaardil punktiirjoon) säilitamist.

Eraldise IM-073-20 raiel välditakse masinatega sissesõiduteele sõitmist, samuti lepiti kokku raiest välja jäävad erakinnistuga piirnevad väiksemad alad.  

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee