Ohtu küla (Pihu metsa) kaasamiskoosolek

24. oktoober 2019 

Koosolekul tutvustati kohalikule kogukonnale Ohtu küla keskel asuva riigimetsa majandamise ja raiete kava. Koosolekul viibisid vaatlejatena Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben, valla keskkonna peaspetsialist Teele Kaljurand ja valla ehituse-, planeeringute ja keskkonna osakonna juhataja Mihkel Jürisson. Koosoleku lindistas täispikkuses Kristo Elias Eesti Rahvusringhäälingust.

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas kõrgendatud huviga alade määramist, Ohtu küla keskel asuva riigimetsa vanuselist struktuuri ning 2020. aasta aprilli raiesse kavandatud lankide valiku põhimõtteid.

Alal on küpsete metsade osakaal 40%, keskealisi metsi on ca 35% ja noori metsi ca 25%. Et tagada majandusmetsade ühtlast vanuselist ja puuliigilist jaotust ka tulevikus, on vajalik seal metsi tasapisi uuendada. Metsade uuendamiseks plaanib RMK kasutada piirkonnas lageraieid, kuna metsaosa on tiheda alusmetsaga ja antud alal ei ole võimalik saada kvaliteetset metsauuendust kasutades turberaieid. Arvestades antud metsa toimimist ka puhkealana, on kavandatud langid jagatud väiksepindalalistena üle kogu ala. Raie käigus jäetakse langile säilikpuud selliselt, et need liigendaks raielangi kuju. Lankide piirid on kujundatud piki metsas paiknevaid jalgradu. Langid on kavas uuendada 2020. aasta sügisel kuusega, eelnevalt valmistatakse selleks maapind ette metsaäkkega. Kuna järgmine raievõte on võimalik ainult vahetult praegu kavandatud lankide kõrvale, siis uue langiga ei alustata varem kui eelmisele langile istutatud noored puud on kasvanud juba noorendikuks, minimaalselt 10 aasta pärast. Kavandatud on lageraied kvartali CE138 eraldistel 9, 10, 17, 19, 22. Suurem lank on 2 ha, kolme väiksema pindala jääb alla 1 ha. Lankide kogupindala on 4,7 ha, mis moodustab 13% antud metsaosa kogupindalast.

RMK Edela regiooni Põhja piirkonna varumisjuht Sven Soomets tutvustas kavandatud raiete tegemise tehnoloogiat. Metsamaterjal ja raiejäätmed veetakse kokku ala lõunaosas oleva laoplatsi äärde. Metsaveotraktoriga ei liiguta mööda olemasolevaid teid ja radu, vaid rajatakse uued veoteed. Raietööd, kokku- ja autovedu viiakse läbi tööpäevadel ajavahemikus kell 7-22. Raiejäätmed kogutakse langilt kokku.

Ohtu küla elanike esindajate poolt oldi kavandatud töödele vastu. Leiti, et kuna alal esineb riiklikesse andmebaasidesse kandmata kaitstavaid seene- ja taime- ja linnuliike, ala on aktiivses kasutuses puhkealana ning vajab loodus- ja kultuuriväärtuste osas täiendavat uuringut, siis eelistatakse antud metsaosa majandada ilma lageraieid teostamata. RMK poolt kavandatud tööde vastu kogutakse kuni 30. november 2019 külaelanike ja ühiskonnategelaste allkirju paberil ja üle-eestiliselt petitsioon.ee keskkonnas. Koosoleku toimumise päeval on Pihu metsa lageraidega majandamise vastu kokku 84 Ohtu külaelaniku allkirja ja veebikeskkonnas on antud ligi 700 allkirja.

Kaasamiskoosoleku kokkuvõte:

Kogukond viitas kaasamiskoosolekul seniste tööde käigus toimunud intsidentidele – raadamise käigus lõhutud kuklaste pesad, kinnistule viiva läbipääsu tee sulgemine nädalaks, pädeva informatsiooni saamise infosulg. RMK esindaja Jürgen Kusmin vabandas kogukonna ees juhtumite pärast ja RMK esindaja Sven Soomets nimetas intsidente tööõnnetusteks.

Kuna kogukonna esindajad tutvustatud raiekavaga ei nõustunud ja kuna RMK poolt kaasamiskoosoleku etteteatamise lühikese aja jooksul puudus kogukonnal pädeva alternatiivse majandamiskava koostamiseks võimalus, samuti oli võimatu nii lühikese aja jooksul teostada vajalikke taime-, looma- ja linnuliikide inventuure, siis lepiti kokku, et kavandatud raieid aprillis 2020 ei teostata.

Edasiste kavade koostamisse kaasatakse Ohtu küla elanikud peale nende poolsete ettepanekute, sh sõltumatu eksperdi poolt koostatud Pihu metsa majandamiskava valmimist ja RMK-le tutvustamist hiljemalt 01.10.2020, millist tähtaega pidas mõistlikuks ja põhjendatuks ka Lääne-Harju abivallavanem. Ettepanekute koostamisel võetakse arvesse, et säilima peab puistute liigiline ja vanuseline struktuur antud metsaosas ka pikemas perspektiivis ning pärandkultuuriga seonduv Pihu metsa kontekstis. Samuti peavad säilima VEP liigid ning kaitsealused taime- ja linnuliikide asu- ja pesitsemiskohad.

Koosolekul esitas kogukond RMK-le palve edaspidi Ohtu küla territooriumil kavandatavate tööde planeerimisetapis kaasamiskoosolekute korraldamise algatamisteks.

Koosolekul viidati ka Haraka metsas juba toimunud raadamistöödele ja väljaveo platsi ettevalmistamisele, mille osas RMK ei ole kaasamiskoosolekut teinud ja majandamiskava eelnevalt kogukonnale tutvustanud.

Edasisi läbirääkimisi RMK-ga pidama ja koosoleku protokollile alla kirjutama volitasid kohalviibijad Ohtu küla elaniku pr Anu Aug’i. Kolmandaks osapooleks läbirääkimiste pidamisel on Lääne-Harju vallavalitsus, koosolekul esindas valla seisukohti abivallavanem Erki Ruben.

Lisainfo: RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin,
jurgen.kusmin@rmk.ee