Õngu küla KAH ala metsamajanduse kava 2020-2030 tutvustava koosoleku protokoll

28. oktoober 2020

RMK tutvustas avalikul arutelul Õngu küla KAH ala moodustamiseks ala piire ja alale koostatud metsamajanduse kava aastateks 2020-2030.

Koosolekul tunti huvi, mis plaanid on RMK-l kinnistuga (katastriüksus 17501:001:0450) piirnevas riigimetsas kvartalil PU242 eraldustel 10, 27 ja 30. Nendele eraldustele järgneval 10 aastal raieid planeeritud ei ole.

RMK poolt tutvustati metsade uuendusraiete läbiviimise põhimõtteid ja turberaiete võimalikkust antud alal, anti lühidalt ülevaate RMK külastuskorraldus- ja looduskaitseosakonna töödest.

Kohalik elanik juhtis tähelepanu, et RMK võiks rohkem materjali lankidelt varuda – et miks jääb palju peenikesi tüvesid ja oksi langile ja tõi näite Soomest, kus langid palju puhtamad.

RMK tutvustas raiete tehnoloogiat üldiselt ja selgitas, miks kõikidel raielankidel raidmeid ei varuta ning miks harvendusraies jääb peenikesi tüveseid kokku vedamata.

Kohalik elanik tundis huvi ka, kuidas RMK metsades on lood elurikkusega. Selgitasime, kui palju on antud alal juba majandusmetsa vääriselupaiku moodustatud ja et erineva vanusega metsas on erinevad liigid ning kui säilib metsade ühtlane vanuseline jaotus, siis on tagatud ka elurikkus.

Otsustati:
1. Planeeritud lageraiet kvartalil PU261 eraldusel 1 tutvustab piirinaabrile praaker Märt Rajaveer ja lepib tingimused kokku.

2. Õngu KAH ala piirid tuleb üle vaadata ja lisada alale PU235-12, 13, 23 ja PU242-1, 2, 3, 4, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 29, 30.

3. PU235-22 RMK tavapärast metsamajandamist ei korralda – vajadusel sanitaarse seisundi pärast teeme sanitaarraiet.