Pala matkaradade ümbruse riigimetsa majandamise kava ja 2021. aasta raiete avaliku arutelu kokkuvõte

30.11.2020

Koosolekul tutvustas RMK Jõgevamaa metsaülem metsade majandamise kava olemust ja tööde plaani ja Pala matkaradade ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Andis ülevaate raiete plaanidest aastatel 2021, 2023 ja 2026.

2021. aasta augustis ja septembris raiutakse lageraie korras kvartali HL455 eraldised1 ja 2 ning HL459 eraldis 16.

RMK Kagu rajooni varumisjuht Arvo Lind tutvustas tööde teostamise plaani ja raie tehnoloogiat üksikasjalikumalt.


Mati Sepp tegi ettepaneku jätta lageraielangile HL459-16 rohkemal arvul säilikpuid, kuna seda läbib matkarada.

Andres Tarto: esitas ettepaneku koondada aegjärkse raie lankidel peale esimest raiejärku kasvama jäävad puud kulissidena matkaradade äärde.

Otsustati:
1. kõik metsa majandamise kavas toodud raied teostatakse planeeritud mahus;
2. ajakavas võib ette tulle muutusi, kui ilm takistab tööde mõistlikku läbiviimist;
3. metsa uuendamine toimub vastavalt kavas toodud puuliikidele ja ajakavale;
4. lageraiel HL459-16 jäetakse säilikpuid RMK praktikaga võrreldes arvuliselt suuremal määral ja koondatakse need võimalusel matkaradade äärde n-ö kulissideks;
5. aegjärkse raie lankidel peale esimest raiejärku kasvama jäävad puud koondatakse võimalusel kulissidena matkaradade äärde;
6. metsamaterjali kokkuveoks tuleb vajadusel kasutada matkaradasid, nende kahjustada saamisel taastatakse radade raietöödele eelnev seisukord;
7. RMK paneb metsa majandamise kava oma kodulehele (kava asub alloleval lingil).


Lisainfo:
Avo Jürissaar
RMK Jõgevamaa metsaülem
jogevamaa@rmk.ee
505 4627