Paralepa kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonnaga, et arutada Läänemaal, Paralepas RMK valduses oleva riigimetsa majandamist.

2. veebruar 2018

Läänemaa metskonna metsaülem Tanel Ehrpais tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendus- ja harvendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Paralepas kavandatud raieid 2018. aastal. Külaelanike esindajad selgitasid metsaraietega seonduvaid kogukonna ootusi.

Lepiti kokku, et raied teostatakse talvisel ajal. Teeäärsetelt ja vahetult matkaradade ääres olevatelt lankidelt kogutakse ka raiejäätmed. Metsauuendustööd teostatakse kase ja männiga uuendatavatel lankidel 2018. kevadel ja kuusega uuendatavatel lankidel 2018. aasta sügisel.

RMK paigaldab raie eelselt Terviseteele ja Ungru teele raiest informeeriva infosildi koos kontaktidega.

Arutati ka Paralepa parkmetsaga seonduvat. Lepiti kokku, et esmalt kohtutakse Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialistidega, et arutada võimalusi kaitsekorra muutmiseks selliselt, et tulevikus oleks võimalik Paralepa parkmetsa säilimine.


Lisainfo: RMK Läänemaa metsaülem Tanel Ehrpais, tanel.ehrpais@rmk.ee