Peedu infokoosolek 

23. jaanuaril 2018 toimus Elvas Peedu infokoosolek, kus RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas tutvustas põhimõtteid, mille alusel RMK oma töid korraldab. RMK planeerib 2018. aastal raiuda kõrgendatud avaliku huviga alal RMK kinnistutel Elva vallas Elva linnas Peedul kahel metsaeraldisel
1. PE195-2, lageraie 2,3 hektarit ja
2. PE195-3 lageraie 0,7 hektaril.
Raietööde alustamisest teavitatakse Elva Vallavalitsust.

Otsustati jätta raiumata Peedu tee 44 kinnistul, teega vahetult piirneval metsaeraldisel PE195-2, ühe hektari suurune puhverala, mis toimiks teeäärse ja asulasisese kaitsemetsana ja oleks maastiku ilmestajaks. Metsa väljaveol tagatakse Peedu teelt sõidukite läbipääs.
Uuendusraielankidel jäetakse säilikpuud gruppidena ja 100% suuremas mahus metsaseadusega sätestatust. Raelankidelt veetakse raiejäätmed ära.
Säilitatakse olemasolevad metsarajad ja sinna ei ladustata raiejäätmeid. Maapinna ettevalmistamisel välditakse võimalusel radade kahjustamist. Sanitaarraie käigus raiutakse eraldistelt 1, 5 ja 28 surnud ja vigastatud puud.
2018. aasta uuendusraielangid uuendatakse järgneva aasta kevadel. Metsa uuendamisel kaasatakse puuliigi valikusse vallavalitsuse spetsialist. Raielangi serva paigutatakse infotahvel raietööde infoga.