Peraküla koosoleku kokkuvõte

Koosolekul, mis toimus 3. jaanuaril 2020, tutvustasid RMK Läänemaa metskonna metsaülem Tanel Ehrpais ja  looduskaitsespetsialist Ants Animägi Nõva looduskaitsealal Mustjärve ja Peraküla sihtkaitsevööndites kultuurpuistu koosluste kujundusraie vajalikkust ja sellega kaasnevaid planeeritud töid. Käidi ka ühiselt kavandatavate kujundusraiete aladel, kus looduses kohapeal tutvustati tööde teostamise põhimõtteid ning kohalikud elanikud selgitasid omapoolseid ootusi metsaraietega seoses.

Luitelisele alale rajatud männikultuurpuistud on kavas muuta loodusilmelisemaks. Praegu on puistud tihedad, valgus- ja toidukonkurentsi tõttu on puud kõrguse suhtes peened.

Kavas on teostada klassikaline harvendusraie (täiuseni 0,6–0,7) kombineerituna häilraietega. Lisaks harvendamisele raiuda puistute mitmekesisuse suurendamiseks hektari kohta kolm-neli häilu läbimõõduga 1–1,5 puistu kõrgust (läbimõõt kuni 20 m, ei pea olema ringikujuline). Häilude puhul arvestatakse, et neid ei tehta metsamaa servadesse, on üksteisest vähemalt 20 m kaugusel. Välditakse korrapärast paigutust. Häilude raie tulemusel paistab päike maapinnale.

Nõlvadele tehakse häilud pikliku kujuga, põigiti nõlvade lõunaküljele. Häilus langetatakse enamus ülarinde mändidest ja säilitatakse vanu mände. Osa puudest jäetakse vigastatuna püsti, et häiludes oleks aeglaselt surevaid puid. Rajatavates häiludes jäetakse kasvama ka teisi puuliike peale männi. Säilitatakse olemasolevad tüükad, jalalseisvad surnud puud ning vanemad lamapuud. Lamapuidu tekitamisel langetatakse puid eri suundades, kohati üksteise peale.

Häiludes parema uuenduse saamiseks, on kavas mineraliseerida maapinda, st purustada samblakihti niimoodi, et seemned saaksid mulla pinnale kukkuda. Lamapuitu on kavas jätta 10–20 tihumeetrit hektari kohta. Harvendusraie teed rajatakse paralleelselt metsateedega, et vältida häilude kasutamist puhkekohana.

Tööde teostamisel arvestatakse kõigi Keskkonnaameti esitatud tingimustega liikide ja nende elupaikadega seonduvalt.

Kohtumisel otsustatiet raied teostatakse ajavahemikul 1.10.2020 – 31.03.2021, nii häiritakse võimalikult vähe puhkajaid ja seenelisi-marjulisi. Lankidelt koristatakse mittelikviidne puit (puit, millest ei saa küttepuud, paberipuud ega palki) ja tüvesed (järkamata langetatud peened puud). Raiete käigus tehtavatele lagendikele jäetakse elurikkuse suurendamiseks lamapuitu. Lepiti kokku, et kokkuveoteed ei tohi olla visuaalselt märgata Liivanõmme teelt ega Uuejõe teelt. Võimaluse korral ei kasutata olemasolevaid pinnasteid, et tagada nende säilimine.

Koosolekul osalesid RMK, kohaliku omavalitsuse ja Keskkonnaameti esindajad ning teised huvitatud isikud ja kohalikud elanikud.

Lisainfo:
Tanel Ehrpais
RMK Läänemaa metsaülem
tanel.ehrpais@rmk.ee