Prillimäe kaasamiskoosolek

27. märts 2019

Koosolekul tutvustati Kohila vallas Urge külas asuvatel maaüksustel planeeritud raieid riigimetsas.  

RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg tutvustas asulaga külgnevate metsaeraldiste ja eeldatava kõrgendatud avaliku huviga metsaosade valiku eesmärke ja põhimõtteid ning nendel asuvaid raielanke ja nende majandamise erisusi. Samuti kavandatud raieid ning raiele järgnevaid tegevusi. RMK Edela regiooni varumisjuht Sven Soomets tutvustas raiete tehnoloogiat, kokkuveoteid ja vaheladusid. 


Kogukonna esindajad võtsid kavandatud raied Prillimäe alevi lähedal asuvas riigimetsas teadmiseks.

Koosolekul otsustati:

  • raietööd toimuvad 2019. aasta septembris ja oktoobris. Raiejäätmed (hakkematerjal) jääb langile kuivama kauemaks. Hiljemalt 2020. aasta mais veetakse raiejäätmed tee äärde, hakitakse ja veetakse minema.
  • kuna raielangid majapidamisteni ja hooneteni ei ulatu, ning läheduses on niigi olemas müraallikana kaks tiheda liiklusega maanteed ei peetud vajalikuks ajalise piirangu seadmist raietöödele.
  • vähemalt 2 nädalat enne raiet võtab RMK praaker ühendust ainsa vahetu piirinaabriga, et kaaluda ühiselt järelkasvu-, alusmetsa- ja teise rinde puude kasvama jätmise vajadust ja võimalusi piiriäärsel raiealal ning tööde teostamise ajakava majapidamise vahetus läheduses.
  • vähemalt 2 nädalat enne raiet võtab RMK praaker ühendust suurekivi maaüksuse omanikuga, et selgitada talle ajutise väljapääsuna võimalust Prillimäe alevi kaudu.
  • metsamaterjali laod tulevad Urgemäe tee, Prillimäe ringtee ja Sõpruse tänava äärde. Auto laeb korraga ühes laoplatsis, millega on tagatud, et üks kahest väljapääsust kas Prillimäe tee kaudu või Sõpruse tänava kaudu, on kogu aeg avatud. Lisaks jäetakse teesulgudeta ajavahemikud hommikul kell 7.00-10.00 ja õhtul kell 16.00-18.00.
  • jalgradadele üldjuhul raiejäätmeid ei ladustata, erandina tehakse seda traktoriga raja ületamiseks. Vajadusel korrastatakse rajad pärast raietööde lõppu.
  • avanevatele vaadetele jäetakse 1 puu kõrguse kaugusele (teest, rajast, hoonest) 1 või 2 säilikpuude gruppi. Eelduseks on siiski säilikpuudeks sobivate puude olemasolu. Kasvama jäetakse võimalusel ka alusmetsa tammesid ja vahtraid ning kuuse järelkasvu.
  • langid uuendatakse 2021. aasta kevadel, kuna raietööde ja metsauuendustööde vahele peab jääma vähemalt üks vegetatsiooniperiood.
  • soovi korral saab elanikkond osta lankidelt kännupakkude ja raidmete koristusõigust alates 2020. aasta 15. juunist. Selleks tuleb ühendust võtta e-posti teel kyte@rmk.ee või telefonil 6 76 76 76.
  • RMK saadab Kohila valla ajalehe augusti numbrisse metsaraietest teavitava kaastöö, mis sisaldab käesolevas protokollis kajastatut ja hoiatust elanikkonnale eriti lastevanematele ja lastele mõeldud hoiatust mitte läheneda metsamasinatele ega puuvirnadele.

Lisainfo: RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee