Raavitsa küla kaasamiskoosolek

Kohtumine kogukonnaga seoses riigimetsa raiega Valgamaal Karula vallas Raavitsa külaga piirneval alal (kvartalil VL074 ja VL080).

25. september 2017

Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate RMK Valgamaa metsadest: rangelt kaitstavat metsa on 25%, majanduspiiranguga metsa 6%, majandusmetsa 69%. Selgitas palju jääb saamata lisandväärtust, kui jätame puidu kasutamata (1 tm puitu annab ca 35 eurot lisandväärtust). RMK üks olulisi ülesandeid on tulu teenida, et riigil oleksid makstud pensionid, et riik oleks kaitstud, et oleksid täidetud riigieelarvelised kohustused.

Igapäevaselt järgib RMK säästva metsamajanduse printsiipe ja kriteeriume, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte.

Arutati riigimetsa raieid, piiri riigi- ja eramaade vahel, piirneva kraavi hooldust.

  • Raied piirneval alal kvartalitel VL074 ja VL080 toimuvad lähtuvalt RMK kõrgendatud avaliku huvi juhendist, lageraie metsastame esimesel võimalusel kuusega.
  • Katastriüksuste piirid täpsustati katastrikaardil varasemalt Maa-ameti kvaliteediosakonna välimõõdistusandmete põhjal. Maaomanikele selgitati piire looduses. Tajutavaks orientiirina eraomandisse kuuluvate kinnistute ja riigimetsa kinnistu piiril on looduses kraav, mis kulgeb eraomandis olevate kinnistute piire tähistavate aedade vahetus läheduses, paralleelselt aedadega.
  • Kinnistute omanikud avaldasid soovi kraav omal kulul setetest puhastada. RMK hallataval maal kraavi hoolduseks vajalike puude raie korraldab RMK. Maaomanikud selgitavad 2. oktoobriks 2017 raiutavate puude asukohad ning esitab need RMK-le.
  • RMK maal asuvate hoonetele ohtlike puude likvideerimine algatatakse maaomanike poolt ja räägitakse läbi varumisjuht Rein Kukk’ega.
Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee