Räpina linnaserva metsa raietööde teavituse ja avaliku arutelu kokkuvõte

16.10.2020

RMK on määratlenud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsad ja koostab nendele metsaosadele kümne aasta majandamise kavad. Valminud on ka Räpina linnaserva metsa majandamise kava projekt.
RMK korraldas planeeritud tööde teavituse ja arutelu Räpina kogukonnale 16. oktoobril 2020. Ettepanekud olid oodatud ka e-posti teel.

Kohtumisel tutvustati ja arutati Räpina linnaserva KAH (kõrgendatud avaliku huviga) metsa majandamise kava aastateks 2020-2030 projekti ning samuti tutvustati 2020. aasta sügiseks kavandatud raiekohta.

1. Esimeseks teemaks kerkis Metsa tee halb seisund. Metsa tee on küll RMK hallatav metsatee, aga metsaveo logistilisest skeemist väljas ja sisuliselt on linnaserva üldkasutatav tee. Metsa tee on kahele kinnistule ainsaks ligipääsuteeks. Metsa tee kunagine tänavavalgustus on täielikult amortiseerunud. Metsa tee Kalevi tänava vahel paiknev tuletõrjetiik RP159-19 samuti kehvas seisus ja vajaks puhastamist.

Otsus: RMK ja vallavalitsus arutavad seda teemat lähiajal eraldi koosolekul ja leiavad lahendused ning tööjaotuse Metsa tee seisundi parandamiseks.

2. Metsa majandamise kava osas räägiti läbi tundlik koht: Kalevi tn/Metsa tee vaheline, vahetult kinnistutega piirnev RP159-20 1 ha männik (138 a). Turberaie-aegjärkse raie läbiviimine, 2. rinde kuuse väljaraie kavatsus ei leidnud üldist toetust, kuna puistu hõrendamine võib avada tee tuultele. Sanitaarraiega saaks koristada kukkunud ja/või ohtlikud puud (kased) ja kohalikud elanikud kasutaksid seda võimalust.

Otsus: RP159-20 majandatakse edasi vajaduspõhiste sanitaarraietega. Sanitaarraie raieõiguse soovist ja kohast anda teada e-posti aadressil: aimar.parnalaas@rmk.ee. Puud märgitakse raieks ette. RMK-lt oodatakse lihtsamat, kiiremat ja kohapealset lahendust väikesemahuliste (3-5 puud) sanitaarraiete müügiks elanikkonnale.

3. Metsa majandamise kava osas räägiti läbi tundlik koht: Kuuse tänava kinnistute servas paiknev RP159-3 1,1 ha männik (108 a). Arutati läbi variandid – lageraie versus aegjärkne raie.

Otsus: RP159-3 raieliigiks sobilik lageraie Kuuse tn serva 15-20 meetri laiuse säilikpuude riba jätmisega. Tiit Timbergi 21.10 täpsustus raieaasta osas: 2025. aasta.

4. Sel suvel raiuti (nn lasteaia kolmnurgas) tuuleheite kuusik RP159-14 1,6 ha, kuhu on käesoleval sügisel uued kuused istutatud. 2020. aasta läheb raiele RP159-7, 24 3,2 ha, haavik (93 a.), murdu-heidet täis.

5. Muud küsimused ja vastused. Vaadimäe-Silminitsa tee ääres kuusik pikali ja koristamata. Miks (limatünniku kaitse eesmärgil?) nii suur plats metsa koristamata? RMK saab Keskkonnaametilt (kaitse korraldaja) seisukoha kaitsealuse metsa piiride osas ja selgub, et kas mingi osa alast on võimalik koristada.

6. Aastatel 2020-2030, igal raiete teostamise aastal, räägitakse tehtavad tööd eelnevalt läbi kogukonnaga. Kiireloomuliste sanitaarraiete vajaduse ilmnemisel teeme teavituse e-posti kaudu.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761