Rehatse küla kaasamiskoosolek

29. november 2019

Koosolekul tutvustati riigimetsa raieplaane Rehatse küla kõrgendatud avaliku huviga aladel.  

RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai andis ülevaate Kuusalu aleviku ja terviseradade ümbruse riigimetsa (360 ha) vanuselisest ja puuliigilisest jaotusest ning paiknemisest. Valdavas osas (44%) on tegemist keskealiste metsadega. Küpsete ja valmivate metsade osakaal on 36%. Puuliigiliselt on enamlevinud männikud (100%), väga väikesel pindalal leidub kaasikuid (alla 1%).

2020.a jaanuarikuuks on planeeritud kolm lageraiet (5,22 ha). Raied jäävada kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud Rehatse maastikukaitsealale, kus kaitse-eeskirja kohaselt on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul rajada kuni 2 ha suurusega lageraielanke (s.h. sambliku kasvukihatüübis laiusega kuni 30 m) ajavahemikus 01. september kuni 15. aprill. Planeeritud lageraied vastavad kaitse-eeskirja nõuetele.

Koosolekul toimus arutelu planeeritud raiete üle. Peamine küsimus oli, miks ikkagi lageraied ning millal ja kuidas raiesmikud uuendatakse. RMK esindajad selgitasid, et antud viljakatel kasvukohtadel ei ole võimalik uut männiuuendust rajada ja männikuid välja kasvatada teisiti kui ainult lageraie teel. Kõik langid uuendataks raiele järgneval metsauuendusperioodil.

Osalejate poolt tehti ettepanek QS054 eraldise 9 raiumisel jätta erakinnistutel Metsaheina ja Talimarja asuva põllumajandusliku maa serva raiumata puude riba. Kuusalu vallavanem märkis, et edaspidiste Kuusalu ümbruse raiete planeerimisel tuleks RMK-l koostada pikaajalisem metsamajanduslike tööde kava. Peale arutelu toimus soovijatele ringkäik raiesse planeeritud metsaeraldistele.

Lisainfo: RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee