Riidaja küla kaasamiskoosolek

23. oktoober 2019

Koosolekul tutvustati RMK plaane Riidaja külaga piirneva raie korraldamiseks.

Koosoleku kutse saadeti piirnaabritele, Tõrva vallavalitsusele, Muinsuskaitseametile ning teade ilmus ka RMK kodulehel. Kokkusaamisele saabusid Tõrva vallavalitsuse töötajad.

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26%, majanduspiiranguga metsa 5%, majandusmetsa 69%.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.

Metsaülem tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK oma kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alasid valib ja töid korraldab. Antud ala piirneb vahetult tiheasustuse elamugruppidega. Samuti tutvustas ta alal plaanitavate raiete kaarti ning raie tehnoloogiat. Raie on planeeritud 2020 I poolaastal.

Koosolekul otsustati:
  • Teha planeeritud lageraie eraldistel PA132-17 (0,81ha) ja PA132-9 (0,81ha). Lageraiet teostatakse KAH alal kokku 1,62 ha, lisaks KAH alast välja jäävad raied lähikonnas, mis veetakse samasse laoplatsi. Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele.
  • Metsamaterjal ladustatakse Siigu tee äärde(skeemil sinisega).
  • Metsamaterjali kokkuveoks kasutatakse metsasihti (skeemil punane).
  • Metsamaterjali väljaveoks kasutatakse Siigu teed. Tee kasutamise võib tekkida lühiajalisi piiranguid seoses metsatöödega. RMK paigaldab raiet informeerivad sildid kuni tööde lõppemiseni.
  • Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud.
  • Muinsuskaitseametilt taotletakse luba raietööde kokkuveo teostamiseks Riidaja mõisa kabeli kaitsevööndis

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee